รายชื่อนศ.
รายวิชา551343 : MECHATRONICS ENGINEERING LABORATORY IV
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5827077 นายวริทธิ์ อรุณสุขมาก  Mechatronics Engineering40
2 B5827121 นายศรายุทธ สัญจรดี  Mechatronics Engineering10
3 B5827138 นายชัยรัฐ อ่อนเเก้ว  Mechatronics Engineering10
4 B5923502 นายกรรณชัย จันทร์ประสพชัย  Mechatronics Engineering10
5 B5923557 นายปฏิภาน นิ่มธานี  Mechatronics Engineering10
6 B5923595 นายนพคุณ แสงสุวรรณ  Mechatronics Engineering10
7 B5923656 นายณัฐพงศ์ ยุทไธสง  Mechatronics Engineering10
8 B5923700 นายฉัตรชัย ปานทิพย์  Mechatronics Engineering10
9 B5923731 นายเจตสฎิทธิ์ ตรวจงูเหลือม  Mechatronics Engineering10
10 B5923793 นายธนพนธ์ รันสันเทียะ  Mechatronics Engineering10
11 B5923847 นายปรานต์ ว่าวกลาง  Mechatronics Engineering10
12 B5923908 นางสาวตฤณพัสต์ศร คำเรืองศรี  Mechatronics Engineering10
13 B5923922 นายสุภกิจ กิมิพันธ์  Mechatronics Engineering10
14 B5923977 นายธนกิจ โยธา  Mechatronics Engineering10
15 B5924004 นายอัครพล ซึมดอน  Mechatronics Engineering10
16 B5926770 นายธนพนธ์ แสงบุญ  Mechatronics Engineering10
17 B5926794 นางสาวเสาวนีย์ วิเศษพงษ์  Mechatronics Engineering10
18 B5926848 นายพัชรพล แสนทวีสุข  Mechatronics Engineering10
19 B5926862 นางสาวพลอยไพลิน รองกระโทก  Mechatronics Engineering10
20 B5926879 นางสาวศุภรัตน์ บริสุทธิ์  Mechatronics Engineering10
21 B5926909 นายปราชญา ศิริโสดา  Mechatronics Engineering10
22 B5926930 นายเกรียงศักดิ์ ตามเมืองปัก  Mechatronics Engineering10
23 B5926954 นายทินรัตน์ รอรั้ง  Mechatronics Engineering10
24 B5928569 นางสาวกาญจนาพร สมัชชัย  Mechatronics Engineering10
25 B5928651 นางสาวอรชร ปรางทะเล  Mechatronics Engineering10
26 B5928668 นายธรรศ กรกชกร  Mechatronics Engineering10
27 B5928804 นางสาวเกศรินทร์ ป้อมบุบผา  Mechatronics Engineering10
28 B5928811 นายขจรพงศ์ ไพโรจน์  Mechatronics Engineering10
29 B5928880 นายโยธิน เสาวคนธ์  Mechatronics Engineering10
30 B5928972 นางสาวรัตติยา การะฐา  Mechatronics Engineering10
31 B5929047 นายสิทธิชัย พรรณอภัยพงศ์  Mechatronics Engineering10
32 B5929054 นายพิชญากรณ์ อาจกระโทก  Mechatronics Engineering10
33 B5929108 นายธีรเมธ รอดสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
34 B5929122 นายภากร สมอคร  Mechatronics Engineering10
35 B5929146 นายวีรวัฒน์ ศรีโท  Mechatronics Engineering10
36 B5929153 นายณัฐติธร เกี้ยวสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
37 B5929160 นายวรวิช ยอดรัก  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.