รายชื่อนศ.
รายวิชา533379 : MECHANICAL LABORATORY FOR INDUSTRIAL ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5801633 นายเนติธร นิงสานนท์  IE40
2 B5803422 นางสาวอภัสศร เสมศักดิ์  IE10
3 B5804849 นายปาล์ม ทวนสูงเนิน  IE10
4 B5806508 นางสาวพรปวีณ์ จ่ายหนู  IE10
5 B5811953 นางสาวน้ำฝน กาละปักษ์  IE10
6 B5811960 นางสาวสุปรีญา คำเหลือง  IE40
7 B5813377 นายอนุรักษ์ นามบุญลือ  IE10
8 B5814121 นางสาวสุรดี ศิริมุกดาเมธากุล  IE40
9 B5819263 นางสาวอุษณีย์ แสนนางชน  IE10
10 B5820191 นางสาวนฤมล ศรีทน  IE10
11 B5820412 นางสาวชนกนันท์ พิณโพธิ์  IE10
12 B5900046 นางสาวรัชนก สุวรรณสิงห์  IE10
13 B5900152 นางสาวกิ่งกาญจน์ กองกาญจนะ  IE10
14 B5900169 นางสาวสายธาร ใจเพ็ง  IE10
15 B5900565 นายนนทวัฒน์ พรมฟู  IE10
16 B5900589 นางสาวกนกนิภา เกษทองมา  IE10
17 B5900763 นายชาตรี สุนทรเกสรินทร์  IE10
18 B5900794 นางสาวบุญฑิกาน ทินราช  IE10
19 B5900817 นางสาวพิชญ์สินี ตั้งสิทธิธรรม  IE10
20 B5900855 นางสาวสิรินดา เสตตะกุลชร  IE10
21 B5900961 นางสาวสโรชา แตงรอด  IE10
22 B5902194 นางสาวชื่นนภา ชูพงศ์สุวรรณ  IE10
23 B5902620 นางสาวการะเกศ เนินทราย  IE10
24 B5903276 นางสาวศรัญญา อินปิ่นปัก  IE10
25 B5904532 นายธานิตย์ แซ่แขก  IE10
26 B5904839 นางสาวพิไลพร แก้วมาตร  IE10
27 B5905768 นายเกริก บังศรี  IE10
28 B5906345 นางสาวรัตน์ตะวัน ประจันทร์สี  IE10
29 B5906420 นายนลธวัช พวงทอง  IE10
30 B5906710 นายคณิน รุ่งรัตนชวาลา  IE10
31 B5907175 นางสาวโชติรส เตือนขุนทด  IE10
32 B5907410 นางสาวภริดา ฐานวิเศษ  IE10
33 B5908448 นางสาววิมพ์วิภา ศิริโท  IE10
34 B5909353 นางสาวสายธาร กลิ่นดี  IE10
35 B5909544 นางสาวธนัชชา สร้อยทรัพย์  IE10
36 B5910083 นายธีรศานติ์ สิงหวิบูลย์  IE10
37 B5910885 นางสาวสุมาลี พลชนะ  IE10
38 B5912360 นางสาวจีราภรณ์ ภูมิคอนสาร  IE10
39 B5912483 นายธัชนนท์ มุสิกา  IE10
40 B5912889 นางสาวฌัชฌา ชื่นโชติ  IE10
41 B5912988 นางสาวขวัญชนก บางหนู  IE10
42 B5914784 นายฤทธิเกียรติ มงคลกุล  IE10
43 B5916030 นายภูเบศ แถมใหม่  IE10
44 B5916764 นางสาวพิชยา ศรีกอง  IE10
45 B5916887 นางสาวเนรัญชรา สีหาท้าว  IE10
46 B5919499 นางสาวหัทยา งามงอน  IE10
47 B5919802 นายภาคิน อัตตวิริยะสุวร  IE10
48 B5919864 นายชัยณรงค์ ชำนาญพล  IE10
49 B5921126 นางสาวปทุมทิพย์ ยวงสะอาด  IE10
50 B5921867 นางสาวนิธิพร จำปาทอง  IE10
51 B5921959 นางสาวธัญญาลักษณ์ อ้างอิง  IE10
52 B5922154 นางสาวนันทกานต์ แสนทวีสุข  IE10
53 B5922277 นางสาวนัทธมน ลือพงศกร  IE10
54 B5922307 นางสาวสุดารัตน์ สุดใจดี  IE10
55 B5922581 นายอานันต์ เมืองโคตร  IE10
56 B5922925 นางสาวจีระนัน พิมพ์ดี  IE10
57 B5922949 นายอาทิตย์ สุวรรณหงษ์  IE10
58 B5924172 นายพงศ์ปณต กะรัตน์  IE10
59 B5924608 นายราชัน โพนาม  IE10
60 B5925537 นางสาวณัฐชมนต์ ธันยทวีโรจน์  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.