รายชื่อนศ.
รายวิชา532206 : ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5620753 นายวัลลภ สาสนทาญาติ  Environmental Engineering10
2 B5802630 นางสาวพิชญ์สินี ขวัญดี  Environmental Engineering10
3 B5810437 นายพีรพล รุ่งโรจน์พูนผล  Environmental Engineering10
4 B5811304 นายวิศาล เจตน์วิทยาชาญ  Environmental Engineering10
5 B5819195 นายจิรภัทร เจติยสุวรรณ  Environmental Engineering10
6 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล  Environmental Engineering10
7 B5902538 นายวัชรพล ลิมป์ธรรมเลิศ  Environmental Engineering60
8 B5904235 นายธนากร แก่นนาค  Environmental Engineering10
9 B5904983 นายธันฐินันท์ ศิริสาห์  Environmental Engineering10
10 B5906932 นางสาวจุติมาพร บุญเทียน  Environmental Engineering10
11 B5908417 นายคณต วังคะฮาด  Environmental Engineering10
12 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง  Environmental Engineering10
13 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร  Environmental Engineering10
14 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์  Environmental Engineering10
15 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม  Environmental Engineering10
16 B5910922 นางสาววิภาดา ทองศักดิ์  Environmental Engineering10
17 B5914142 นางสาวชมอักษร ทองโสม  Environmental Engineering10
18 B5914661 นายอนุชา สิงห์วงษา  Environmental Engineering10
19 B5916696 นายวัฒนา มะนาวนอก  Environmental Engineering10
20 B5917549 นางสาวธัญญารัตน์ แสงทอง  Environmental Engineering10
21 B5921249 นายภัคธีมา สุดกลาง  Environmental Engineering10
22 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข  Environmental Engineering10
23 B5922680 นางสาวเพชรรัตน์ พุทธิเสน  Environmental Engineering10
24 B5923175 นางสาวจุฑาทิพย์ กำแก้ว  Environmental Engineering10
25 B5952557 นางสาวกชพรรณ การะเกษ  Environmental Engineering10
26 B6000257 นางสาวภูษณิศา สิริวิบูลย์  Environmental Engineering10
27 B6000264 นายชัชพงศ์ ชะอุ้มผล  Environmental Engineering10
28 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา  Environmental Engineering10
29 B6001728 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรสังหาร  Environmental Engineering10
30 B6001841 นายสุรพงษ์ กระแสโสม  Environmental Engineering10
31 B6001919 นายวีระ บัวชุม  Environmental Engineering10
32 B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก  Environmental Engineering10
33 B6002138 นางสาวอรัญญา เคียนสันเทียะ  Environmental Engineering10
34 B6002473 นางสาวเครือวัลย์ สุขเจริญ  Environmental Engineering10
35 B6002718 นายกาญจน์ กาญจนพฤฒิพงศ์  Environmental Engineering10
36 B6003265 นางสาวศุภนิดา ทองทศ  Environmental Engineering10
37 B6004255 นางสาวกรรณิการ์ จำปาสี  Environmental Engineering10
38 B6004521 นายธีราชัย อดทน  Environmental Engineering10
39 B6004873 นางสาวสุชานันท์ ศิริบูรณ์  Environmental Engineering10
40 B6005061 นางสาวจินดารัตน์ มหา  Environmental Engineering10
41 B6006839 นายศุภณัฐ นุชประมูล  Environmental Engineering10
42 B6006877 นางสาวสวลักษณ์ นพเก้า  Environmental Engineering10
43 B6007430 นางสาวพัชราภา สรสง  Environmental Engineering10
44 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง  Environmental Engineering10
45 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา  Environmental Engineering10
46 B6007744 นางสาวศศิญา บุรัตน์  Environmental Engineering10
47 B6007966 นางสาววารี แขสระน้อย  Environmental Engineering10
48 B6008673 นางสาวปณิตา ลีลา  Environmental Engineering10
49 B6009205 นางสาวอินทิรา ขาวผิว  Environmental Engineering60
50 B6009250 นางสาวมัชฌิมา ปัญญาจักร์  Environmental Engineering10
51 B6009335 นางสาวยศวดี บัวศรียอด  Environmental Engineering10
52 B6009663 นางสาวภัทรพร ชนะวงศ์  Environmental Engineering10
53 B6009809 นายวสันต์ แวดศรี  Environmental Engineering10
54 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว  Environmental Engineering10
55 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา  Environmental Engineering10
56 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์  Environmental Engineering10
57 B6013509 นายอภินันท์ แพทย์เมืองจันทร์  Environmental Engineering10
58 B6013592 นางสาวชุติภรณ์ วิเศษชาติ  Environmental Engineering10
59 B6014582 นางสาวกนิษฐา เส็นดากัน  Environmental Engineering10
60 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง  Environmental Engineering10
61 B6017262 นางสาวศศิธร ทองศักดิ์  Environmental Engineering10
62 B6017309 นายกรวิชญ์ มูลขุนทศ  Environmental Engineering10
63 B6018689 นางสาววนิดา คมขำ  Environmental Engineering10
64 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ  Environmental Engineering10
65 B6019280 นายศุภกร ผึ้งทอง  Environmental Engineering10
66 B6019372 นายมหัทธนะ สกุลบัณฑิตย์  Environmental Engineering10
67 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง  Environmental Engineering10
68 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา  Environmental Engineering10
69 B6020019 นายปรินทร์ อดุลย์ผดุงศักดิ์  Environmental Engineering10
70 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ  Environmental Engineering10
71 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์  Environmental Engineering10
72 B6024352 นางสาวรสิกา สุขสวาท  Environmental Engineering10
73 B6025335 นางสาวชัญญานุช ไชยศรีธิ  Environmental Engineering10
74 B6026615 นางสาวเจนจิรา ทิพย์สมบัติ  Environmental Engineering10
75 B6029159 นางสาวพิมทอง เอนกวัฒน์  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.