รายชื่อนศ.
รายวิชา532206 : ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5807635 นางสาวณัฐพร ยศศักดิ์  Environmental Engineering10
2 B5901791 นางสาวสุธาสินี อัปการัตน์  Environmental Engineering10
3 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง  Environmental Engineering10
4 B5905331 นางสาวศศิประภา แก้วไธสง  Environmental Engineering10
5 B5905478 นายธนาณัติ พานิช  Environmental Engineering10
6 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี  Environmental Engineering10
7 B5907229 นางสาวพิชามญชุ์ หมั่นกระโทก  Environmental Engineering10
8 B5907373 นายกฤษฒิพงษ์ ศรีนาคา  Environmental Engineering10
9 B5909339 นางสาวจิราพัชร เทพสุรินทร์  Environmental Engineering10
10 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง  Environmental Engineering10
11 B5953301 นางสาวนภัทร ปัญญาอินทร์  Environmental Engineering10
12 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย  Environmental Engineering10
13 B6000974 นายวสันต์ วันยศ  Environmental Engineering10
14 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม  Environmental Engineering10
15 B6003371 นางสาวพรนิภา ก้อนศิลา  Environmental Engineering10
16 B6004170 นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพร  Environmental Engineering10
17 B6005573 นางสาวจินตหรา ปานพรม  Environmental Engineering10
18 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง  Environmental Engineering10
19 B6006365 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร  Environmental Engineering60
20 B6007300 นางสาวอภิญญา ทองอันตัง  Environmental Engineering10
21 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา  Environmental Engineering10
22 B6008000 นายอานนท์ ใจบุญ  Environmental Engineering10
23 B6008369 นางสาววลัยรัตน์ มาตวังแสง  Environmental Engineering10
24 B6008512 นางสาวแววตา เชิดสูงเนิน  Environmental Engineering10
25 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์  Environmental Engineering10
26 B6009618 นางสาวเจนจิรา ปลัด  Environmental Engineering10
27 B6009946 นายสหโชค บุญเสริม  Environmental Engineering10
28 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร  Environmental Engineering10
29 B6011208 นางสาวศุภราภรณ์ สอนสะอาด  Environmental Engineering10
30 B6011383 นางสาวอัจฉราวรรณ เดชขุนทด  Environmental Engineering10
31 B6011697 นายอภิชัย วันนา  Environmental Engineering10
32 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด  Environmental Engineering10
33 B6012021 นางสาวพฤษภา นาคะ  Environmental Engineering10
34 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ  Environmental Engineering10
35 B6013370 นางสาวศรวณีย์ พันแสง  Environmental Engineering10
36 B6015114 นางสาววรัญญา ผุยอุทา  Environmental Engineering10
37 B6015398 นางสาววิภาพร ชามะรัตน์  Environmental Engineering10
38 B6015732 นางสาวยุวดี สิงห์งอย  Environmental Engineering10
39 B6017170 นางสาวศิริญาภรณ์ เหล็กจีน  Environmental Engineering10
40 B6017187 นายศุภกฤษ หยวกฉิมพลี  Environmental Engineering10
41 B6017194 นางสาวกนกวรรณ หนูหล้า  Environmental Engineering10
42 B6017224 นางสาวกนกพร กองไธสง  Environmental Engineering10
43 B6017286 นางสาวศิราณี หาญแท้  Environmental Engineering10
44 B6017323 นายอนณ ชินวรรณโณ  Environmental Engineering10
45 B6017873 นางสาวเก็จมณี ปะจิระฆัง  Environmental Engineering10
46 B6019143 นายธนชัย กลีบบัว  Environmental Engineering10
47 B6019488 นางสาวสุกัญญา เกษมพุฒ  Environmental Engineering10
48 B6019792 นายณรงค์ยศ สุวรรณศรี  Environmental Engineering10
49 B6020446 นายอัษฎาวุธ มีใจ  Environmental Engineering10
50 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา  Environmental Engineering10
51 B6021108 นายสุวิศิษฏิ์ นำภา  Environmental Engineering10
52 B6021955 นางสาวณัฏฐณิชา จำปา  Environmental Engineering10
53 B6023928 นายวิวัฒน์ ทาจำปา  Environmental Engineering10
54 B6024062 นายธนากร เผ่าทัพ  Environmental Engineering10
55 B6024260 นางสาวสายป่าน พอกขุนทด  Environmental Engineering10
56 B6025618 นายปฐมฤกษ์ เพ็ญกรานต์  Environmental Engineering10
57 B6025762 นางสาวภิรมย์ลักษณ์ คำจันทร์  Environmental Engineering60
58 B6025939 นายชยกฤต คุ้มตะบุตร  Environmental Engineering10
59 B6026516 นางสาวหยกฟ้า วิเวก  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.