รายชื่อนศ.
รายวิชา525441 : AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5624584 นายธนวัฒน์ เนนเลิศ  ME10
2 B5804511 นายวีรชน ทนขุนทด  ME10
3 B5808120 นายณัฐวุฒิ หอยตะคุ  ME10
4 B5808571 นางสาวพันวรรษา แก้วอำพร  ME10
5 B5900862 นางสาวชยุดา นาละต๊ะ  ME10
6 B5901029 นางสาวฐิติพร เมธารัตนกุล  ME10
7 B5901203 นางสาวอารยา จินตนากาญจน์  ME10
8 B5901647 นางสาวอารีย์รัตน์ ธนะวงศ์  ME10
9 B5901777 นายสิทธิกรณ์ แคนดา  ME10
10 B5902392 นายพัชรพล ฟอกสันเทียะ  ME10
11 B5903030 นางสาวนทีกานต์ ดีมั่น  ME10
12 B5903245 นายคุณาธิป อาจปรุ  ME10
13 B5903740 นายชีวิล เหล็กดี  ME10
14 B5904402 นายพงศกร ธนะศรี  ME10
15 B5904952 นายพงศ์ดนัย แทนนำ  ME10
16 B5905232 นายศุภกร รังชัยภูมิ  ME10
17 B5905683 นายภควัฒน์ ทำของดี  ME10
18 B5906383 นายกฤต นวลอินทร์  ME10
19 B5906529 นางสาวจุฑาทิพย์ เพียรภูมิพงศ์  ME10
20 B5907854 นายสุรศักดิ์ เกษมบุญ  ME10
21 B5908134 นางสาวธิติกาญจน์ ศุภนิภัทรเศรษฐ์  ME10
22 B5909742 นายชัยมงคล ครองสิงห์  ME10
23 B5910564 นายนิพนธ์ ดอนกระโทก  ME10
24 B5911608 นายณัชพล สุรชัยจรินทร์  ME10
25 B5911912 นายวงศธร เศวตกุญชร  ME10
26 B5912186 นางสาวศิริพร เรืองสุขสุด  ME10
27 B5914548 นางสาวอรญาณี สีกวนชา  ME10
28 B5916375 นายชาญเทิดสุทธิ์ อุสาหะ  ME10
29 B5917150 นายภูวัต เเนบกระโทก  ME10
30 B5917594 นางสาวสุพรรณี สุทธะชัย  ME10
31 B5917679 นายพันธวัช พันชะโก  ME10
32 B5917686 นางสาวศุภมาศ ปลงจิตร  ME10
33 B5917693 นายนิธิกันต์ วงศ์ลิ่มตั้ง  ME10
34 B5917709 นางสาววริษา บุรัตน์  ME10
35 B5917716 นายกฤษณพล อาสะโภ  ME10
36 B5917747 นางสาวสิทธินี สวัสดี  ME10
37 B5917754 นายวัชรินทร์ กงแก้ว  ME10
38 B5917778 นางสาวพรนิภา มะหันต์  ME10
39 B5917785 นายวันชัย ปานรักษา  ME10
40 B5917808 นายกีรติการย์ นาถ้ำพลอย  ME10
41 B5917839 นายภาสพงศ์ คงประการ  ME10
42 B5917860 นายนัทธพงศ์ หวะสุวรรณ  ME10
43 B5917877 นางสาววันวิสาข์ ฤทธิ์สำเร็จ  ME10
44 B5917884 นายนนทกร สิงห์เชิดชูวงศ์  ME10
45 B5917907 นายพงศ์พันธุ์ สีมาวงค์  ME10
46 B5917914 นายพีรวิชญ์ ลิไธสง  ME10
47 B5919741 นายจิรวัฒน์ ไทยกาญจน์  ME10
48 B5920730 นายวรัตถ์ พิภูษณวงศ์  ME10
49 B5921287 นายธนศาสตร์ เจริญเวทย์  ME10
50 B5922697 นายทินกร เพ็งประโคน  ME10
51 B5927418 นางสาวสุทธิดา หงษาคำ  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.