รายชื่อนศ.
รายวิชา525441 : AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5618552 นายริยะดิษฐ์ ศรีสร้อย  ME40
2 B5802579 นายจรัล เขียวเงิน  ME10
3 B5805280 นายจารุวัฒน์ ชินศรี  ME10
4 B5806232 นายวรโชติ หะขุนทด  ME10
5 B5807796 นายสรศักดิ์ โสมากุล  ME10
6 B5812073 นางสาวจุฬารัตน์ เนตรสูงเนิน  ME10
7 B5815814 นายอภิสิทธิ์ เครื่องไชย  ME10
8 B5815999 นายวณิชภล ลาภทวี  ME10
9 B5827619 นายชีระวิทย์ วรรัตน์โภคา  ME10
10 B5900091 นางสาวแสงดาว มาเขียว  ME10
11 B5900497 นายเฉลิมยศ ภูกองไชย  ME10
12 B5900824 นายเอกชัย กระเชือมรัมย์  ME10
13 B5901005 นางสาวปติญญา พิลาศรี  ME10
14 B5901104 นายนุชา ขาวกิจ  ME10
15 B5902262 นายพูลสมบัติ สุวรรณวงค์  ME10
16 B5902385 นายรติยุท สุดศาลา  ME10
17 B5902651 นางสาวกุลธิดา คงสกูล  ME10
18 B5902675 นายณัฐพงษ์ แตงทรัพย์  ME10
19 B5903948 นายภาณุวัฒน์ นาโสก  ME10
20 B5904617 นายสิทธิพัฒน์ พลชัยแสง  ME10
21 B5904662 นายรณกร บุญลอย  ME10
22 B5904969 นายนิพิฐสิทธิ์ ผลสุข  ME10
23 B5905140 นายปราชญ์ คำรักษ์  ME10
24 B5905423 นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์  ME10
25 B5907298 นางสาวอภิญญา พูลชู  ME10
26 B5907427 นางสาวเนตรนภา สืบวงษ์  ME10
27 B5907656 นางสาวสุดารัตน์ ศรีราช  ME10
28 B5907960 นายชาญวิทย์ ตรีเพชร  ME10
29 B5908226 นายวีระโชค ทีชูมา  ME10
30 B5909513 นายธนพล ไชยชนะ  ME10
31 B5911004 นางสาวเมธิยา ลามสีดา  ME10
32 B5911035 นายก้องณธีร์ สืบสุนทร  ME10
33 B5912094 นายวรวุฒิ วิลัยลา  ME10
34 B5912490 นายทองพูล สุทธิบรรจง  ME10
35 B5912568 นายเมธาธรณ์ นครศรี  ME10
36 B5913831 นางสาววิรากานต์ โพธิเทพ  ME10
37 B5916139 นางสาวสร้อยสุดา เทียนเงิน  ME10
38 B5917730 นายวิชาวิมล ซอละศรี  ME10
39 B5917761 นายเจษฎากร ชูแก้ว  ME10
40 B5917815 นายสุทธิพงษ์ บุญยศาสตร์  ME10
41 B5919857 นางสาวธัญญาพร เพิ่มสิน  ME10
42 B5920556 นายนที ฉิมโห้  ME10
43 B5920969 นายณัฐชนัย ไสวงาม  ME10
44 B5922222 นางสาวจุฬาลักษณ์ อินชนะ  ME10
45 B5922710 นางสาวกานดา ศาตะสมิต  ME10
46 B5924493 นายปฏิภาณ กะตะศิลา  ME10
47 B5925155 นายวรพงษ์ สุขขันทอง  ME10
48 B5925346 นางสาวนัฐสิกานต์ พรมเพ็ชร  ME10
49 B5925889 นายธีรภัทร์ สีแนม  ME10
50 B5926282 นายสมัชญ์ วงศ์อ้อย  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.