รายชื่อนศ.
รายวิชา535313 : MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5709380 นายเจริญชัย ภูมรินทร์  MAE10
2 B5715213 นางสาวจิรปกาญจน์ สืบสำราญ  MAE10
3 B5719327 นางสาวศิริภัทร ใจรักเรียน  MAE10
4 B5801077 นางสาวอรทัย บุญสด  MAE10
5 B5805570 นางสาวกาญจนาภรณ์ เซียงนอก  MAE10
6 B5809080 นายสุรเชษฐ์ วงษ์ชารี  MAE10
7 B5810727 นางสาวอัจฉรา สุขรัตน์  MAE10
8 B5811250 นายพฤฒิรัตน์ ไทยรัตนานนท์  MAE10
9 B5812387 นางสาวนฤมล เหล่าไชย  MAE10
10 B5813827 นางสาวขนิษฐา น้อยสุวรรณ  MAE10
11 B5825684 นายธนวัฒน์ พันธะ  MAE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.