รายชื่อนศ.
รายวิชา540302 : MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5611027 นายยุรนันท์ เขียวแจ่ม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING40
2 B5704385 นางสาวจีระนันท์ ภูผาจง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
3 B5708765 นายอนุชาติ คณานิตย์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
4 B5709298 นายปณวัตร์ ประกอบผล  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
5 B5803101 นายพัชรพล อินทะกนก  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
6 B5805891 นางสาวเมทญา มณีรัตน์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
7 B5807000 นางสาวญาณิกานต์ ช่วยนุ้ย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
8 B5813636 นายณัฐวัฒน์ ยะวงค์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
9 B5822799 นางสาวประภาพร ใจแสน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
10 B5822836 นางสาวอรพินท์ กิตติปภัสสร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
11 B5822881 นางสาวสุกัญญา ลาแท่น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
12 B5852178 นางสาวกันยาภิมล โนใจ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.