รายชื่อนศ.
รายวิชา536343 : FORMING AND JOINING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900114 นายอิทธิพล ไลไธสง  Automotive Engineering10
2 B5900459 นางสาวภัทราพร ทิมดอน  Automotive Engineering10
3 B5901319 นายศิระศักดิ์ โชติกลาง  Automotive Engineering10
4 B5903375 นางสาวณัฐกมล พืมขุนทด  Automotive Engineering10
5 B5905928 นายสิทธิพงศ์ คิดกิ่ง  Automotive Engineering10
6 B5908165 นายจิรภัทร นนทรีย์  Automotive Engineering10
7 B5909384 นายโยธิน ป้องปาน  Automotive Engineering10
8 B5909643 นายธีรพัฒน์ ธรรมประสาร  Automotive Engineering10
9 B5910304 นายภคพงษ์ โพคทรัพย์  Automotive Engineering10
10 B5910458 นางสาวไวยุดา พรมมีเดช  Automotive Engineering10
11 B5911042 นายอนุชาติ จันชา  Automotive Engineering10
12 B5911806 นางสาวนิศากร ถาอุปชิต  Automotive Engineering10
13 B5912452 นางสาวเขมชาติ ชื่นฉ่ำ  Automotive Engineering10
14 B5913206 นายจักรพงค์ สิริพงค์  Automotive Engineering10
15 B5913824 นางสาวรวิภา ติ๊บปะละวงศ์  Automotive Engineering10
16 B5914494 นางสาวขวัญฤทัย เกิดเจริญ  Automotive Engineering10
17 B5916580 นายศรัณย์ อาจฤทธิ์  Automotive Engineering10
18 B5917532 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีสง่า  Automotive Engineering10
19 B5920198 นายวีรภัทร สุดกระโทก  Automotive Engineering10
20 B5920228 นายอัครพงษ์ ชาภูบาล  Automotive Engineering10
21 B5920242 นายณัฐดนัย ศรีธรรมรัชต์  Automotive Engineering10
22 B5921355 นายสุรวุฒิ เทพวงค์  Automotive Engineering10
23 B5922994 นายวงศธร อ่างเข้ม  Automotive Engineering10
24 B5923496 นายธีรศักดิ์ ยี่ภู่ศรี  Automotive Engineering10
25 B5924660 นายธนกร จีนชาวนา  Automotive Engineering10
26 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม  Automotive Engineering10
27 B5925629 นางสาวพลอยไพลิน รักธรรม  Automotive Engineering10
28 B5925933 นายคณากร แป้นเหลือ  Automotive Engineering10
29 B5926541 นายธนวัฒน์ เถื่อนคำ  Automotive Engineering10
30 B5929221 นายมุสตากีม สาแม  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.