รายชื่อนศ.
รายวิชา535313 : MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5512386 นายนคินทร์ ต่อชีวี  MAE10
2 B5606177 นางสาวญาสินี ประเสริฐผล  MAE10
3 B5700950 นายพัฒนพงษ์ ภิรมยา  MAE10
4 B5801947 นายอนุเทพ แมนชัยภูมิ  MAE10
5 B5802623 นางสาวรัตนพร วรสินธุ์  MAE10
6 B5803286 นางสาวกาญจนา ประกอบผล  MAE10
7 B5803507 นายภมรพล น้อยเกตุ  MAE10
8 B5803910 นายภาคภูมิ สู่แสนสุข  MAE10
9 B5804894 นางสาวอโนชา สกลรัตน์  MAE10
10 B5805358 นางสาวสุนารี ทองเฟื่อง  MAE10
11 B5805457 นายรณชัย มั่นกำเนิด  MAE10
12 B5806584 นายศุภกิต ไชยชาย  MAE10
13 B5808465 นายพงศภัค อัคคะวิกรัย  MAE10
14 B5810345 นางสาวจุฑามาศ สวาทพงษ์  MAE10
15 B5810710 นางสาวรัตนาพร แตงไทย  MAE10
16 B5812769 นายนครินทร์ นามสิมมา  MAE10
17 B5813711 นางสาวรัตติยา ฐิตะสาร  MAE10
18 B5814282 นางสาวขนิษฐา คงราศรี  MAE10
19 B5823352 นายอธินากร จินาพร  MAE10
20 B5824083 นายเมธวัจน์ เลิศกิจพีรพล  MAE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.