รายชื่อนศ.
รายวิชา528213 : POLYMERIZATION AND CHARACTERIZATION LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901661 นายธีรพล ไชยขวัญ  PE10
2 B5906048 นายประเกียรติ ก่อแก้ว  PE10
3 B5911660 นายธวัชชัย จวงตะขบ  PE10
4 B5912285 นายจีรศักดิ์ กรวยทอง  PE10
5 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา  PE10
6 B5916528 นายนันทวัฒน์ เชี่ยวเกตวิทย์  PE10
7 B5927739 นายอภิรัฐ จันทะศูนย์  PE10
8 B6000158 นางสาวธัชณัน วันทาแท่น  PE10
9 B6001124 นางสาวศิริยุบล จันทีเทศ  PE10
10 B6001322 นางสาวอรวรรณ เก่าพิมาย  PE10
11 B6003890 นางสาวรุ่งธิวา ทุมโส  PE10
12 B6004712 นางสาวบุศรินทร์ บุญเปล่ง  PE10
13 B6008246 นางสาวสุจิตรา เกษทอง  PE10
14 B6012274 นางสาวสายฟ้า กระแสกุล  PE10
15 B6012724 นางสาวดวงกมล ธูปขุนทด  PE10
16 B6013066 นางสาวศิรินทิพย์ บุญภา  PE10
17 B6014889 นายณิฏิพงศ์ บัณดิษฐ  PE10
18 B6015640 นายสุธิชา ภักดีสุวรรณ  PE10
19 B6016883 นางสาวภาวิดา มูลจันทร์  PE10
20 B6016890 นางสาวศิริพร สวนจะบก  PE10
21 B6016951 นางสาวสุภาพร ท้าวไทยชนะ  PE10
22 B6017927 นางสาวฐิติมา กิ่งแก้ว  PE10
23 B6018467 นางสาวเมวิวรรณ สีวะกุลลานนท์  PE10
24 B6024369 นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง  PE10
25 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ  PE10
26 B6025847 นางสาววิวรรณรัตน์ พลรัตน์  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.