รายชื่อนศ.
รายวิชา528305 : POLYMER PROCESSING LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5706631 นางสาวพลอยธภรณ์ ภิบูลย์เดชา  PE10
2 B5709038 นางสาวสุวรรณา ป้องดี  PE10
3 B5713295 นางสาวอภิญญา ทองสุข  PE10
4 B5717101 นางสาวศิริลักษณ์ บัวหลวง  PE10
5 B5800735 นางสาวณัฐมล โมฆรัตน์  PE10
6 B5803309 นายปรัชฌาพันธ์ เสาร์วิชิต  PE10
7 B5806485 นางสาวฐิติมา ธิกรรมพล  PE10
8 B5806836 นางสาวปรารถนา บุญโลย  PE10
9 B5813353 นางสาวจีรนันท์ ยศรุ่งเรือง  PE10
10 B5816958 นายภาวัต โข่พิมาย  PE10
11 B5816965 นางสาวกนกวรรณ โอวาทวงษ์  PE10
12 B5817139 นางสาวน้ำฝน อินทร์สเกตุ  PE10
13 B5817160 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ  PE10
14 B5817269 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสกุล  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.