รายชื่อนศ.
รายวิชา525340 : MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5805280 นายจารุวัฒน์ ชินศรี  ME10
2 B5900459 นางสาวภัทราพร ทิมดอน  Automotive Engineering10
3 B5900824 นายเอกชัย กระเชือมรัมย์  ME10
4 B5901005 นางสาวปติญญา พิลาศรี  ME10
5 B5901128 นางสาวเสาวภา ทวีทรัพย์  Automotive Engineering10
6 B5901319 นายศิระศักดิ์ โชติกลาง  Automotive Engineering10
7 B5902347 นายอมรเทพ แสนสุวรรณ  Automotive Engineering10
8 B5902491 นางสาวอธิษฐาน ชุ่มมงคล  Automotive Engineering10
9 B5903269 นางสาวพิมพ์ผกา มณีมัย  Automotive Engineering10
10 B5903375 นางสาวณัฐกมล พืมขุนทด  Automotive Engineering10
11 B5905140 นายปราชญ์ คำรักษ์  ME10
12 B5905430 นายนนทวัฒน์ ศรีภา  ME10
13 B5908653 นายฐิตินันท์ วรพันธุ์  ME10
14 B5911004 นางสาวเมธิยา ลามสีดา  ME10
15 B5911684 นายภูมินท์ หารไชย  ME10
16 B5914258 นางสาวปิ่นดาว จาระณะ  Automotive Engineering10
17 B5917532 นางสาวชุติกาญจน์ ศรีสง่า  Automotive Engineering10
18 B5917655 นายปริญญา โฮ๊ะดี  ME10
19 B5917679 นายพันธวัช พันชะโก  ME10
20 B5917792 นายธราเทพ พิบูลย์  ME10
21 B5917839 นายภาสพงศ์ คงประการ  ME10
22 B5917846 นายกิตติธัช สุวรรณรัตน์  ME10
23 B5917860 นายนัทธพงศ์ หวะสุวรรณ  ME10
24 B5917877 นางสาววันวิสาข์ ฤทธิ์สำเร็จ  ME10
25 B5917884 นายนนทกร สิงห์เชิดชูวงศ์  ME10
26 B5917907 นายพงศ์พันธุ์ สีมาวงค์  ME10
27 B5917914 นายพีรวิชญ์ ลิไธสง  ME10
28 B5917976 นายอธินาถ ดวงกระโทก  ME10
29 B5920143 นายจิรัฐิติก์ กิตติพันธ์นีรนาท  Automotive Engineering10
30 B5920228 นายอัครพงษ์ ชาภูบาล  Automotive Engineering10
31 B5920242 นายณัฐดนัย ศรีธรรมรัชต์  Automotive Engineering10
32 B5920556 นายนที ฉิมโห้  ME10
33 B5924066 นายฐิติพัฒน์ เนตรแสงศรี  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.