รายชื่อนศ.
รายวิชา525340 : MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900091 นางสาวแสงดาว มาเขียว  ME10
2 B5902651 นางสาวกุลธิดา คงสกูล  ME10
3 B5904617 นายสิทธิพัฒน์ พลชัยแสง  ME10
4 B5904662 นายรณกร บุญลอย  ME10
5 B5904952 นายพงศ์ดนัย แทนนำ  ME10
6 B5905423 นายก้องนที วัฒนานุสิทธิ์  ME10
7 B5905683 นายภควัฒน์ ทำของดี  ME10
8 B5906383 นายกฤต นวลอินทร์  ME10
9 B5907021 นายเอกนรินทร์ ใจซื่อ  ME10
10 B5907298 นางสาวอภิญญา พูลชู  ME10
11 B5907656 นางสาวสุดารัตน์ ศรีราช  ME10
12 B5909384 นายโยธิน ป้องปาน  Automotive Engineering10
13 B5910458 นางสาวไวยุดา พรมมีเดช  Automotive Engineering10
14 B5911806 นางสาวนิศากร ถาอุปชิต  Automotive Engineering10
15 B5911912 นายวงศธร เศวตกุญชร  ME10
16 B5912452 นางสาวเขมชาติ ชื่นฉ่ำ  Automotive Engineering10
17 B5913824 นางสาวรวิภา ติ๊บปะละวงศ์  Automotive Engineering10
18 B5916580 นายศรัณย์ อาจฤทธิ์  Automotive Engineering10
19 B5917730 นายวิชาวิมล ซอละศรี  ME10
20 B5919857 นางสาวธัญญาพร เพิ่มสิน  ME10
21 B5920198 นายวีรภัทร สุดกระโทก  Automotive Engineering10
22 B5921287 นายธนศาสตร์ เจริญเวทย์  ME10
23 B5921355 นายสุรวุฒิ เทพวงค์  Automotive Engineering10
24 B5922222 นางสาวจุฬาลักษณ์ อินชนะ  ME10
25 B5922710 นางสาวกานดา ศาตะสมิต  ME10
26 B5922994 นายวงศธร อ่างเข้ม  Automotive Engineering10
27 B5923236 นายสุภชัย ยิ่งจอหอ  ME10
28 B5924493 นายปฏิภาณ กะตะศิลา  ME10
29 B5925155 นายวรพงษ์ สุขขันทอง  ME10
30 B5925346 นางสาวนัฐสิกานต์ พรมเพ็ชร  ME10
31 B5925483 นายธีรพัฒน์ รัตนเพชร  ME10
32 B5925629 นางสาวพลอยไพลิน รักธรรม  Automotive Engineering10
33 B5925889 นายธีรภัทร์ สีแนม  ME10
34 B5925933 นายคณากร แป้นเหลือ  Automotive Engineering10
35 B5927418 นางสาวสุทธิดา หงษาคำ  ME10
36 B5929221 นายมุสตากีม สาแม  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.