รายชื่อนศ.
รายวิชา521323 : AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5532803 นายจิรโชติ โพธิ์อยู่  Agricultural and Food Engineering10
2 B5602780 นายชนะชัย พิณกลาง  Agricultural and Food Engineering10
3 B5700301 นายณัฐนนท์ สุริยันต์  Agricultural and Food Engineering10
4 B5704194 นายภัทรพล พุภูเขียว  Agricultural and Food Engineering10
5 B5709199 นายพิชญพงศ์ สินธุเขต  Agricultural and Food Engineering10
6 B5714896 นายกิตติพศ บุญรักษาศรี  Agricultural and Food Engineering10
7 B5721009 นางสาวชนินาถ ดุเหว่า  Agricultural and Food Engineering10
8 B5807352 นายสุธินันท์ สิงคะเวหน  Agricultural and Food Engineering10
9 B5808359 นายสุรนาท หงษา  Agricultural and Food Engineering10
10 B5809165 นายศุภชัย เมาตะยา  Agricultural and Food Engineering10
11 B5812745 นางสาวศิรินทร ปิ่นคำ  Agricultural and Food Engineering10
12 B5812943 นายพงษ์ศิริ พิมาทัย  Agricultural and Food Engineering10
13 B5813315 นางสาวสุพัตตรา ดอนอัน  Agricultural and Food Engineering10
14 B5813544 นายชัยชนะ จึงไพศาล  Agricultural and Food Engineering10
15 B5821884 นายวิทยาศาสตร์ พิมพา  Agricultural and Food Engineering10
16 B5821990 นายเจษฎากร ศักดาเดชฤทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.