รายชื่อนศ.
รายวิชา521344 : AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์  Agricultural and Food Engineering10
2 B5900510 นายเกรียงไกร สร้อยโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
3 B5900626 นายนันทวัฒน์ ยืนยง  Agricultural and Food Engineering10
4 B5901197 นางสาวรุจี สวรรยาพานิช  Agricultural and Food Engineering10
5 B5901432 นางสาวยลรดา เลขจิตร  Agricultural and Food Engineering10
6 B5902095 นางสาวสุทธิดา ลีดอกไม้  Agricultural and Food Engineering10
7 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
8 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย  Agricultural and Food Engineering10
9 B5904020 นางสาวยุวรี เอี่ยมศรี  Agricultural and Food Engineering10
10 B5904198 นายจิรวัฒน์ ช่างสากล  Agricultural and Food Engineering10
11 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
12 B5906024 นายฉัตรชัย ห่วงกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
13 B5906239 นางสาวเมธินี ใจสบาย  Agricultural and Food Engineering10
14 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง  Agricultural and Food Engineering10
15 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ  Agricultural and Food Engineering10
16 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน  Agricultural and Food Engineering10
17 B5907564 นางสาวพรชิตา จันเรียง  Agricultural and Food Engineering10
18 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี  Agricultural and Food Engineering10
19 B5908912 นายพรหมภู เนื่องนำเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
20 B5909001 นายกัมปนาท ศรีก้อม  Agricultural and Food Engineering10
21 B5909056 นายธนิก นิวัติ  Agricultural and Food Engineering10
22 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ  Agricultural and Food Engineering10
23 B5909803 นายทรงพล พิริยะโศภณจิตต์  Agricultural and Food Engineering10
24 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล  Agricultural and Food Engineering10
25 B5910427 นายภูรินท์ เถื่อนสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
26 B5910847 นายไตรภาค เพ็ชรินทร์  Agricultural and Food Engineering10
27 B5910953 นายภานุมาส ธำรงธนรัชตกุล  Agricultural and Food Engineering10
28 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering10
29 B5911424 นายสุเมธ สุขสำอางค์  Agricultural and Food Engineering10
30 B5911509 นายสุทธิพงศ์ ราชเสนา  Agricultural and Food Engineering10
31 B5911578 นายพานุวัฒน์ แก้วไวยุทธ์  Agricultural and Food Engineering10
32 B5912049 นายดลวัฒน์ เชื้อขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
33 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี  Agricultural and Food Engineering10
34 B5913053 นายชนะเชิด สิงหมาตร  Agricultural and Food Engineering10
35 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์  Agricultural and Food Engineering10
36 B5913237 นางสาวชนิศา กลิ่นผกา  Agricultural and Food Engineering10
37 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์  Agricultural and Food Engineering10
38 B5914265 นายภาคภูมิ มุ่งสมัคร  Agricultural and Food Engineering10
39 B5914371 นางสาวภัทรวดี ถิรวัฒนกุล  Agricultural and Food Engineering10
40 B5914869 นายพงษ์ศกร ศรีสุข  Agricultural and Food Engineering10
41 B5915231 นายปฏิภาณ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering10
42 B5915996 นายจักรกฤษ โมกไธสง  Agricultural and Food Engineering10
43 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์  Agricultural and Food Engineering10
44 B5916276 นางสาวสุภาวดี น้อยอุบล  Agricultural and Food Engineering10
45 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
46 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์  Agricultural and Food Engineering10
47 B5920402 นายสิรภัทร โตศิริ  Agricultural and Food Engineering10
48 B5920457 นางสาวอารยา ถิตย์แสน  Agricultural and Food Engineering10
49 B5920464 นายสิทธิพล องคะศาสตร์  Agricultural and Food Engineering10
50 B5920495 นายจักรพรรดิ์ ผดุงกิจ  Agricultural and Food Engineering10
51 B5920501 นายวัศพล จันพายัพ  Agricultural and Food Engineering10
52 B5920587 นางสาววันสว่าง ตะเกิงผล  Agricultural and Food Engineering10
53 B5920594 นายพัทธดนย์ นาชิน  Agricultural and Food Engineering10
54 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering10
55 B5923045 นายศักดิ์สิทธิ์ สอนสมบูรณ์สุข  Agricultural and Food Engineering10
56 B5923052 นางสาวจันทนา สีลาน้ำเที่ยง  Agricultural and Food Engineering10
57 B5925148 นายผดุงเกียรติ สาฆะ  Agricultural and Food Engineering10
58 B5927296 นางสาวเสาวลักษณ์ สะหลี  Agricultural and Food Engineering10
59 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.