รายชื่อนศ.
รายวิชา536440 : MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5532872 นายนรเศรษฐ์ บุญลือ  Automotive Engineering10
2 B5535545 นายณัฐพัชร ภาระพงษ์  Automotive Engineering10
3 B5537556 นายภาณุสิชฌ์ จันทร์ภิรมย์  Automotive Engineering10
4 B5620210 นายเทพฤทธิ์ หมูนสี  Automotive Engineering10
5 B5709120 นายวิศวกร วิลา  Automotive Engineering10
6 B5715237 นายวชิรวิทย์ ตลับทอง  Automotive Engineering10
7 B5716494 นางสาวปฐมาวดี เล็กเจริญศรี  Automotive Engineering10
8 B5719006 นายสรกฤช วงษ์นายะ  Automotive Engineering10
9 B5722013 นายอนวัฒน์ เวชวิฐาน  Automotive Engineering10
10 B5724291 นายธนารัตน์ ไกรศรีเลิศ  Automotive Engineering10
11 B5802517 นายธนธัญญ์ อุ่นจิต  Automotive Engineering10
12 B5802975 นายเสฏฐวุฒิ วุฒิจำนงค์  Automotive Engineering10
13 B5803248 นายอาชัญ เอื้อนโอษฐ  Automotive Engineering10
14 B5805129 นายภาณุพงศ์ เนื้อนาค  Automotive Engineering10
15 B5806799 นายนิสิต ศรีภูมิทอง  Automotive Engineering10
16 B5808298 นายเก่งคณิต อินทสังข์  Automotive Engineering10
17 B5808397 นายสหรัฐ ประมวลสุข  Automotive Engineering10
18 B5809158 นางสาวภคมน ประสาทดูเบ  Automotive Engineering10
19 B5810833 นางสาวอรยา จันทรประเสริฐ  Automotive Engineering10
20 B5811106 นายธีระพันธ์ พฤษารัตน์  Automotive Engineering10
21 B5811717 นายกษิดิศ กุนันตา  Automotive Engineering10
22 B5812585 นางสาวณัฐธิดา พงษ์พรหม  Automotive Engineering10
23 B5813025 นายพัสกร กุรัมย์  Automotive Engineering10
24 B5813421 นางสาวพัชรา บัวเขียว  Automotive Engineering10
25 B5814510 นายอภิสิทธิ์ ปิดตาละโพธิ์  Automotive Engineering10
26 B5820092 นายศุภชัย ทองหนูแดง  Automotive Engineering10
27 B5820672 นายวิษณุ เอกเลิศ  Automotive Engineering10
28 B5820900 นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์  Automotive Engineering10
29 B5820948 นายสิรายุส บางสมบูรณ์  Automotive Engineering10
30 B5820979 นายพิษิต อุดมบุญ  Automotive Engineering10
31 B5821020 นายเนติพงษ์ สุภาเสพย์  Automotive Engineering10
32 B5821037 นายกษิดิ์เดช ดอนดวงเเก้ว  Automotive Engineering10
33 B5821051 นายเกียรติศักดิ์ ฮวดเจริญ  Automotive Engineering10
34 B5821105 นายขจรศักดิ์ ขันตรีสกุล  Automotive Engineering10
35 B5821129 นางสาวกชพร ไมล์สูงเนิน  Automotive Engineering10
36 B5821136 นายชัชวาล ร้อยบุญศรี  Automotive Engineering10
37 B5821150 นางสาวสุนิศา หยองเอ่น  Automotive Engineering10
38 B5821167 นางสาวธันยพร แป้นนางรอง  Automotive Engineering10
39 B5821174 นายพิชัย ใหมทอง  Automotive Engineering10
40 B5821211 นายณัฐชัย สัมมาแก้ว  Automotive Engineering10
41 B5823888 นายศิรวิชญ์ บุญใส  Automotive Engineering10
42 B5824144 นายจีระเดช พูลสวัสดิ์  Automotive Engineering10
43 B5824311 นายฉัตรทะชัย ค่อมสิงห์  Automotive Engineering10
44 B5824465 นายอริน เลี้ยงเพ็ชร  Automotive Engineering10
45 B5824649 นางสาวณัฐสุดา ทองใหม่  Automotive Engineering10
46 B5824700 นายเทวฤทธิ์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering10
47 B5824861 นายกฤตเมธ ชื่นชม  Automotive Engineering10
48 B5825073 นางสาวอลิสรา สอนอินทร์  Automotive Engineering10
49 B5828203 นายณัฎฐ์พัณกร นิติศักดิ์  Automotive Engineering10
50 B5928309 นายพิริยา คู่คิด  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.