รายชื่อนศ.
รายวิชา524381 : CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5523863 นายบุญเดช ธรรมอารีย์  ChemE10
2 B5710546 นางสาวกิตติยาภรณ์ ศรีทน  ChemE10
3 B5711178 นางสาวสุทธิดา พรมตัน  ChemE10
4 B5714513 นางสาวอรวรรณ พืชชัยภูมิ  ChemE10
5 B5723799 นางสาวพรทิชา วีระรัตน์  ChemE10
6 B5800568 นางสาวณิฌา สุวรรณสมศรี  ChemE10
7 B5804320 นายปิติวัฒน์ แดงบุบผา  ChemE10
8 B5806904 นางสาวนุชรินทร์ อรุณโชติ  ChemE10
9 B5807475 นางสาวมาริศา พรมน้อย  ChemE10
10 B5807574 นางสาวสุวนันท์ หาญตุ่น  ChemE10
11 B5810536 นางสาวนุชรี ศรีแสง  ChemE10
12 B5811731 นายกมลเทพ ธรรมใจดี  ChemE10
13 B5813834 นายสหรัฐ ผสมทรัพย์  ChemE10
14 B5815258 นางสาวนภัสวรรณ ยอดมณี  ChemE10
15 B5815265 นายโสภณ เขตสูงเนิน  ChemE10
16 B5815449 นายธีรภัทร โพธิ์ศรี  ChemE10
17 B5815517 นางสาวมณฑกาญจน์ ชอบใจ  ChemE10
18 B5823901 นางสาวจิรณา คงถือมั่น  ChemE10
19 B5824502 นางสาวมัสญา จักรไชย  ChemE10
20 B5825493 นางสาวสุพีเรีย ถนัดค้า  ChemE10
21 B5827411 นายธีรพงษ์ ศิริรัตน์  ChemE10
22 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก  ChemE10
23 B5900237 นายตาโยล์โรสรี บินอาหมัดคาริด  ChemE10
24 B5900633 นางสาวพรพรรณ จันทน์วัฒนวงษ์  ChemE10
25 B5902965 นางสาวจินต์จุฑา นิลวัฒน์  ChemE10
26 B5903290 นายวรเชษฐ์ เหล่าทอง  ChemE10
27 B5908073 นางสาวสุธิดา ทำมาน้อย  ChemE10
28 B5908646 นางสาวปิยวรรณ ละชินลา  ChemE10
29 B5909278 นางสาวปริณดา โคตนารา  ChemE10
30 B5909872 นายอติชาติ พาทอง  ChemE10
31 B5911950 นางสาวฮัฟเซาะห์ โละมะ  ChemE10
32 B5916801 นายรัชตะ เมืองชาวนา  ChemE10
33 B5917570 นายพุฑฒินัฏฐ์ จารุพงษ์ทวิช  ChemE10
34 B5917587 นางสาวศิริวรรณ แก้วอุดม  ChemE10
35 B5917631 นางสาวจิราณี เสือสมพงษ์  ChemE10
36 B5918614 นางสาวอัญชลี แซ่ย่าง  ChemE10
37 B5918638 นางสาวดลพร ของโพธิ์  ChemE10
38 B5920822 นางสาวเนตรนภา บานแย้ม  ChemE10
39 B5921928 นางสาวศรินธร ชูรอด  ChemE10
40 B5922543 นางสาวสุพินญา วิไชมูล  ChemE10
41 B5922666 นางสาวโพธิวรรณ ลครพล  ChemE10
42 B5923113 นางสาวธิติญา เติมลาภ  ChemE10
43 B5923168 นางสาวกัลย์สุดา กอสูงเนิน  ChemE10
44 B5923199 นางสาววันทนีย์ แสงสุวรรณ์  ChemE10
45 B5923205 นางสาวสุทธาสินี เจาะรอด  ChemE10
46 B5924370 นางสาวกีรติกา เหล่าประเสริฐ  ChemE10
47 B5924394 นายนันทวุฒิ ติดใจดี  ChemE10
48 B5925957 นายวันชัย มาลา  ChemE10
49 B5926084 นางสาวพรพรรษา สรรพาวุฒิ  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.