รายชื่อนศ.
รายวิชา528302 : INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5609949 นางสาววาสนา ทองลา  PE10
2 B5704972 นายนิธิวิทย์ นาคทรงศิลป์  PE10
3 B5706631 นางสาวพลอยธภรณ์ ภิบูลย์เดชา  PE10
4 B5707669 นางสาวนิโลบล คูพันดุง  PE10
5 B5709038 นางสาวสุวรรณา ป้องดี  PE10
6 B5710454 นางสาวกมลชนก เอี่ยมกระจ่าง  PE10
7 B5713295 นางสาวอภิญญา ทองสุข  PE10
8 B5713486 นางสาวอัสมาฮาน อับดุลวาฮับ  PE10
9 B5715312 นางสาวพิมพิวรรณ กะหะกะสิทธิ์  PE10
10 B5717101 นางสาวศิริลักษณ์ บัวหลวง  PE10
11 B5717118 นางสาวอภิญญา สุรวิทย์  PE10
12 B5717194 นางสาวกาญจนา ไชยพร  PE10
13 B5800131 นางสาววิสาลินี วรรณศรี  PE10
14 B5800148 นางสาวณัฐริกา พรหมหอม  PE10
15 B5800735 นางสาวณัฐมล โมฆรัตน์  PE10
16 B5801695 นางสาวพนิดา โม้ทอง  PE10
17 B5802944 นายเฉลิมพล ขำคม  PE10
18 B5803293 นางสาวฐิติมา พลายละหาร  PE10
19 B5803309 นายปรัชฌาพันธ์ เสาร์วิชิต  PE10
20 B5804047 นายธีรพรรณ์ ถุนาพรรณ์  PE10
21 B5806836 นางสาวปรารถนา บุญโลย  PE10
22 B5807642 นางสาวเกวลิน จิตรโคกกรวด  PE10
23 B5809899 นางสาวอารีรัตน์ อารีรมย์  PE10
24 B5812998 นางสาววัลลภา เอี่ยมทัพ  PE10
25 B5816941 นางสาวจิราภรณ์ สินนา  PE10
26 B5816965 นางสาวกนกวรรณ โอวาทวงษ์  PE10
27 B5816996 นายธีรพัฒน์ ทวีปรักษา  PE10
28 B5817009 นางสาวณัฎฐนิชา สอนสุภาพ  PE10
29 B5817030 นางสาวชยิสรา แสงกล้า  PE10
30 B5817047 นางสาววารีรัตน์ ด้วงพะไล  PE10
31 B5817054 นายชัยวัฒน์ อุปถัมภ์  PE10
32 B5817061 นางสาวดุสิตา หลวงจันทร์  PE10
33 B5817085 นางสาววิภาวดี ปานทอง  PE10
34 B5817092 นายปิยะราช ปัจฉิม  PE10
35 B5817115 นางสาวอุรชา รั้วไธสง  PE10
36 B5817122 นางสาวน้ำฝน ชุมสิงห์  PE10
37 B5817139 นางสาวน้ำฝน อินทร์สเกตุ  PE10
38 B5817184 นางสาวอรอนงค์ กลั่นสาน  PE10
39 B5817221 นางสาวณัฐวดี เจียมโฆสิต  PE10
40 B5817252 นางสาวอัจฉราพรรณ นัวกระโทก  PE10
41 B5817269 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสกุล  PE10
42 B5817283 นางสาวนันท์นภัส ขำดี  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.