รายชื่อนศ.
รายวิชา536441 : VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5516698 นายเจษฎากร ใกล้พุดซา  Automotive Engineering10
2 B5620210 นายเทพฤทธิ์ หมูนสี  Automotive Engineering10
3 B5620562 นายบรรจง ปั้นเหน่งเพชร  Automotive Engineering10
4 B5708239 นายฉัตรณรงค์ ภูมี  Automotive Engineering10
5 B5716494 นางสาวปฐมาวดี เล็กเจริญศรี  Automotive Engineering10
6 B5718894 นายบุญญฤทธิ์ นิทะรัมย์  Automotive Engineering10
7 B5719051 นายณัฐพนธ์ ภูริพันธุ์ภิญโญ  Automotive Engineering10
8 B5722013 นายอนวัฒน์ เวชวิฐาน  Automotive Engineering10
9 B5800322 นายพงศธร ศรีผำน้อย  Automotive Engineering10
10 B5802517 นายธนธัญญ์ อุ่นจิต  Automotive Engineering10
11 B5803989 นายเผ่าไผท ไชยทะเศรษฐ  Automotive Engineering10
12 B5804542 นายอเนก สมตาเต๊ะ  Automotive Engineering10
13 B5805129 นายภาณุพงศ์ เนื้อนาค  Automotive Engineering10
14 B5807192 นางสาวอภัสรา โหรสกุล  Automotive Engineering10
15 B5808298 นายเก่งคณิต อินทสังข์  Automotive Engineering10
16 B5808397 นายสหรัฐ ประมวลสุข  Automotive Engineering10
17 B5809370 นางสาวประภาวรรณ คอกกลาง  Automotive Engineering10
18 B5811113 นายฐาปนพงศ์ อิทธิสาร  Automotive Engineering10
19 B5812301 นายคฑา ชินอักษร  Automotive Engineering10
20 B5813421 นางสาวพัชรา บัวเขียว  Automotive Engineering10
21 B5813452 นายอภิรุณ ประคองสุข  Automotive Engineering10
22 B5813513 นายวทัญญู หาทวี  Automotive Engineering10
23 B5813551 นางสาวลลิตา รักษ์กระโทก  Automotive Engineering10
24 B5814398 นางสาววิชุดา สุขแม้น  Automotive Engineering10
25 B5819294 นางสาววารุณี บุญปั๋น  Automotive Engineering10
26 B5820917 นายเฉลิมชาติ สอนตัน  Automotive Engineering10
27 B5820979 นายพิษิต อุดมบุญ  Automotive Engineering10
28 B5821006 นายธนาธิป ทัพประไพ  Automotive Engineering10
29 B5821020 นายเนติพงษ์ สุภาเสพย์  Automotive Engineering10
30 B5821037 นายกษิดิ์เดช ดอนดวงเเก้ว  Automotive Engineering10
31 B5821075 นายศิงขร ภาชนะวรรณ  Automotive Engineering10
32 B5821129 นางสาวกชพร ไมล์สูงเนิน  Automotive Engineering10
33 B5821143 นายศุภกร พวงเงิน  Automotive Engineering10
34 B5821167 นางสาวธันยพร แป้นนางรอง  Automotive Engineering10
35 B5821211 นายณัฐชัย สัมมาแก้ว  Automotive Engineering10
36 B5821228 นายสกล วิจักษณบุญ  Automotive Engineering10
37 B5823888 นายศิรวิชญ์ บุญใส  Automotive Engineering10
38 B5824144 นายจีระเดช พูลสวัสดิ์  Automotive Engineering10
39 B5824311 นายฉัตรทะชัย ค่อมสิงห์  Automotive Engineering10
40 B5824465 นายอริน เลี้ยงเพ็ชร  Automotive Engineering10
41 B5824649 นางสาวณัฐสุดา ทองใหม่  Automotive Engineering10
42 B5824700 นายเทวฤทธิ์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering10
43 B5825035 นายทวีทรัพย์ อุ่นจิต  Automotive Engineering10
44 B5825073 นางสาวอลิสรา สอนอินทร์  Automotive Engineering10
45 B5826322 นายธีระพัฒน์ นารัตตะคุ  Automotive Engineering10
46 B5827534 นายอภิวัฒน์ กาฬภักดี  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.