รายชื่อนศ.
รายวิชา536440 : MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5714254 นายสิทธิโชติ หยองเอ่น  Automotive Engineering10
2 B5718894 นายบุญญฤทธิ์ นิทะรัมย์  Automotive Engineering10
3 B5724833 นายฤทธิชัย ขันเงิน  Automotive Engineering10
4 B5800308 นายพงศ์สิน จิระพิพัฒนาพร  Automotive Engineering10
5 B5800315 นายสาธิต ศศิกรรม  Automotive Engineering10
6 B5800322 นายพงศธร ศรีผำน้อย  Automotive Engineering10
7 B5800933 นางสาวสุณิชา ไชยกิจ  Automotive Engineering10
8 B5801268 นายสุรสิทธิ์ เหลินต้ายซ้าย  Automotive Engineering10
9 B5802746 นายธนกฤต คำเกษม  Automotive Engineering10
10 B5803378 นายวิศรุต เครือบุญ  Automotive Engineering10
11 B5803897 นางสาวกมลวรรณ คิดควร  Automotive Engineering10
12 B5803989 นายเผ่าไผท ไชยทะเศรษฐ  Automotive Engineering10
13 B5804399 นายวชิรพงษ์ จันทร์ดารา  Automotive Engineering10
14 B5804542 นายอเนก สมตาเต๊ะ  Automotive Engineering10
15 B5807406 นายธนายุทธ บุญปก  Automotive Engineering10
16 B5808366 นายธนะรัชต์ บัวมาตย์  Automotive Engineering10
17 B5809196 นายอภิสิทธิ์ บัวโฮง  Automotive Engineering10
18 B5809370 นางสาวประภาวรรณ คอกกลาง  Automotive Engineering10
19 B5811113 นายฐาปนพงศ์ อิทธิสาร  Automotive Engineering10
20 B5812301 นายคฑา ชินอักษร  Automotive Engineering10
21 B5813452 นายอภิรุณ ประคองสุข  Automotive Engineering10
22 B5813513 นายวทัญญู หาทวี  Automotive Engineering10
23 B5814398 นางสาววิชุดา สุขแม้น  Automotive Engineering10
24 B5819294 นางสาววารุณี บุญปั๋น  Automotive Engineering10
25 B5820917 นายเฉลิมชาติ สอนตัน  Automotive Engineering10
26 B5820924 นายครินทร์ ยะธาตุ  Automotive Engineering10
27 B5820931 นางสาววสุนันท์ บุญพุทธ  Automotive Engineering10
28 B5820955 นายเกียรติพิพัฒน์ สนิทไทย  Automotive Engineering10
29 B5820962 นายณัฐพงษ์ ลือพงศ์พัฒนะ  Automotive Engineering10
30 B5820986 นายจักรพงษ์ พันธ์ชมภู  Automotive Engineering10
31 B5820993 นายศิริโชค ม่วงน้ำเงิน  Automotive Engineering10
32 B5821006 นายธนาธิป ทัพประไพ  Automotive Engineering10
33 B5821013 นายวัชรพล ช่วงชัย  Automotive Engineering10
34 B5821068 นายจิระวุฑฒิ์ อัครวงศ์วัฒนา  Automotive Engineering10
35 B5821075 นายศิงขร ภาชนะวรรณ  Automotive Engineering10
36 B5821082 นายวรวุฒิ ศรีนอก  Automotive Engineering10
37 B5821099 นายจักรภัทร เที่ยงเทพ  Automotive Engineering10
38 B5821143 นายศุภกร พวงเงิน  Automotive Engineering10
39 B5821198 นายสมเจต เหิมขุนทด  Automotive Engineering10
40 B5821204 นางสาวแวซายานี แวยูโซะ  Automotive Engineering10
41 B5821228 นายสกล วิจักษณบุญ  Automotive Engineering10
42 B5821242 นายสมพงษ์ วาณิชย์รุ่งเรือง  Automotive Engineering10
43 B5821259 นายธนพล จันทร์อ้น  Automotive Engineering10
44 B5825035 นายทวีทรัพย์ อุ่นจิต  Automotive Engineering10
45 B5825066 นายวันมงคล สุธรรมรังษี  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.