รายชื่อนศ.
รายวิชา521344 : AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901159 นางสาวปภาพร มั่นสกุล  Agricultural and Food Engineering10
2 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล  Agricultural and Food Engineering10
3 B5902309 นายพงศกร หึกขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
4 B5902477 นางสาวพรธิดา กรมทอง  Agricultural and Food Engineering10
5 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering10
6 B5902880 นางสาวปาริชาติ วงค์พิพัฒศิลป์  Agricultural and Food Engineering10
7 B5903108 นายไชยา เจริญพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
8 B5903580 นายศิวัช วงศ์บุญชู  Agricultural and Food Engineering10
9 B5903665 นางสาวศิริพร รินทร  Agricultural and Food Engineering10
10 B5904129 นายถิรวัฒน์ สมใจ  Agricultural and Food Engineering10
11 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่  Agricultural and Food Engineering10
12 B5904747 นางสาวณปภัช ตอนรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
13 B5904785 นายณัฐวรท ชนะภักดิ์  Agricultural and Food Engineering10
14 B5904884 นางสาววชิรา ชูรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
15 B5905522 นายศุภวิชญ์ ปรีดีวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
16 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์  Agricultural and Food Engineering10
17 B5906154 นายสิทธิชัย ธรรมนูญ  Agricultural and Food Engineering10
18 B5906284 นายจักรพันธ์ วรรณเลิศ  Agricultural and Food Engineering10
19 B5907168 นางสาวพรฐิตรา กิจนิมิตร  Agricultural and Food Engineering10
20 B5907458 นายณรงค์ศักดิ์ รามอะเรือง  Agricultural and Food Engineering10
21 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
22 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล  Agricultural and Food Engineering10
23 B5908257 นางสาวมาลินี หารศรีภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
24 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง  Agricultural and Food Engineering10
25 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส  Agricultural and Food Engineering10
26 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร  Agricultural and Food Engineering10
27 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
28 B5909629 นางสาวปภาวรินทร์ สังข์เสวก  Agricultural and Food Engineering10
29 B5909810 นางสาวปภากร ศรีเมือง  Agricultural and Food Engineering10
30 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี  Agricultural and Food Engineering10
31 B5910243 นางสาวพลอยนภา แสงม่วง  Agricultural and Food Engineering10
32 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
33 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
34 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
35 B5913220 นายธนวินท์ สินธารา  Agricultural and Food Engineering10
36 B5913565 นายวีระศักดิ์ ลุนนารี  Agricultural and Food Engineering10
37 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์  Agricultural and Food Engineering10
38 B5914203 นางสาวอริสา อิ่มพิมาย  Agricultural and Food Engineering10
39 B5914715 นายธงธวัช รักแตง  Agricultural and Food Engineering10
40 B5914791 นายปฏิภาณ ผิวพรรณ  Agricultural and Food Engineering10
41 B5914838 นายธนากร เนื่องพะนอม  Agricultural and Food Engineering60
42 B5915149 นายเนติธร ฟักกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
43 B5915446 นายกลวัชร เรืองจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
44 B5915699 นางสาวณัฐกฤตา เขตจำนันท์  Agricultural and Food Engineering10
45 B5915842 นายไพศาล สุพรเงิน  Agricultural and Food Engineering10
46 B5916450 นางสาวนภัสนันท์ ดอกกุหลาบ  Agricultural and Food Engineering10
47 B5916665 นางสาวณัฐวดี พูนมณี  Agricultural and Food Engineering10
48 B5920365 นางสาวอรญา คงอ่อน  Agricultural and Food Engineering10
49 B5920389 นางสาวมริสรา นาพิณ  Agricultural and Food Engineering10
50 B5920419 นางสาวอิสริยาภรณ์ ฤทธิคง  Agricultural and Food Engineering10
51 B5920440 นางสาวเกษศราวัลย์ แมขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
52 B5920488 นางสาวมัณฑนา เหยี่ยวยา  Agricultural and Food Engineering10
53 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์  Agricultural and Food Engineering10
54 B5922505 นายฐปณัฐ สุดใจ  Agricultural and Food Engineering10
55 B5923397 นายบุญสมทรัพย์ รัตนวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
56 B5924929 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะนะบุญ  Agricultural and Food Engineering10
57 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์  Agricultural and Food Engineering10
58 B5953332 นายกวินพัฒน์ เกิดพงษ์วัฒนา  Agricultural and Food Engineering10
59 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.