รายชื่อนศ.
รายวิชา521318 : AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5624447 นายชวณัฐ สมบูรณ์  Agricultural and Food Engineering10
2 B5720453 นางสาวสหัทยา เชาวน์เสริมสุข  Agricultural and Food Engineering10
3 B5804917 นางสาวณัฐยา โศภิตปัญญา  Agricultural and Food Engineering10
4 B5807628 นายปฏิภาณ โพสีลาบ  Agricultural and Food Engineering10
5 B5807826 นายพงษ์ศิริ มีสิงห์  Agricultural and Food Engineering10
6 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี  Agricultural and Food Engineering10
7 B5809851 นางสาวมลฑินี สุขหนา  Agricultural and Food Engineering10
8 B5811090 นายอภิสิทธิ์ คงเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
9 B5812943 นายพงษ์ศิริ พิมาทัย  Agricultural and Food Engineering10
10 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง  Agricultural and Food Engineering10
11 B5814800 นายณัฐธัญ ศรีวิชา  Agricultural and Food Engineering10
12 B5821723 นายภาณุวัฒก์ นุสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
13 B5821853 นายพงษ์พันธุ์ พวงบุญชู  Agricultural and Food Engineering10
14 B5824045 นายอธิปัตย์ สุทธิประภา  Agricultural and Food Engineering10
15 B5824441 นายปฐวีร์ สายใจอูป  Agricultural and Food Engineering10
16 B5825356 นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมสกุล  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.