รายชื่อนศ.
รายวิชา537341 : AERODYNAMICS AND AIRCRAFT STRUCTURE LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5413706 นายณัฐนันท์ บุตรประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B5702121 นางสาวรัตนาพร ดีแป้น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B5707843 นายธีรวัติ ศรีประโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B5708987 นายกันตภณ เจริญสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B5719242 นางสาวณิชาภัทร หลอมประโคน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B5800278 นายทิวากร โชคเหมาะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B5800339 นายรัชพล พรชีวโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B5800353 นายก่อศุภฤกษ์ ทองไหม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B5806614 นางสาววรางค์กรณ์ ลาวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B5807765 นางสาวศิริวรรณ บัวพุ่ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B5808014 นายภิเษก ทัศนะนาคะจิตต์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B5809073 นายวิทวัส ศิริบรรดาศักดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B5810130 นายอภิชิต แพงพรมมา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B5810147 นายธีระพัฒน์ บุญศรีวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B5810659 นายณัฐกานต์ ดงแก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B5810666 นายธนกฤต นิรันดร์กูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B5811229 นางสาวอารยา จรัสพรศรีวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B5811588 นางสาวปภาวรินทร์ ภูมิลุน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B5811809 นางสาวผาณิตา ลีฬหานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B5814428 นางสาวปัทมา จันทร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B5817108 นายรัฐพงศ์ บุญอุ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B5817429 นายรังสิมันตุ์ มีชำนาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B5821273 นางสาวบุษกร ดีน้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B5821396 นางสาวณัชชา ถอยกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B5821464 นางสาวชุติกาณจน์ คินธร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B5821471 นางสาววราภรณ์ กิ่งแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B5821501 นายวสุ ใจจังหรีด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B5821518 นายศุภนิช บุญนาค  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B5821556 นายภูตะวัน สิริติกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B5821600 นายปวรุตม์ การะเกตุ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B5821631 นายพีรวัส แก่นโชติกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B5821655 นายณัฐนันท์ จั่นระยับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B5821693 นางสาวแพรวา แสงใหม่  AERONAUTICAL ENGINEERING10
34 B5821709 นางสาวพิชญา ศรีสัตยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
35 B5823017 นายธนายุทธ เสกรัมย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B5823147 นายอภิสิทธิ์ นันคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
37 B5823215 นายนันทวัฒน์ แซ่ตั่น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
38 B5823932 นายรัญชน์ ไทยทองหลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
39 B5824595 นายกันตพัฒน์ ภัทรศิริกรพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
40 B5824908 นายสมาน ภูถมศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
41 B5825288 นายศุภกร เนมขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
42 B5825318 นายอัษฎา แก้ววิเวก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
43 B5825905 นายภวภัค บำรุงธรรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.