รายชื่อนศ.
รายวิชา536440 : MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5425631 นายวัชรินทร์ มีพวงผล  Automotive Engineering10
2 B5516698 นายเจษฎากร ใกล้พุดซา  Automotive Engineering10
3 B5518111 นายณรงค์ศักดิ์ มั่นศรี  Automotive Engineering10
4 B5536238 นายทศพร สวารักษ์  Automotive Engineering10
5 B5539659 นายจตุพร ยาพรม  Automotive Engineering10
6 B5600427 นายไชยเชษฐ์ มาลาศรี  Automotive Engineering10
7 B5600694 นายจิรายุ กาดนอก  Automotive Engineering10
8 B5608195 นายวุฒิชัย สิงห์นาครอง  Automotive Engineering10
9 B5608515 นายสุวัฒน์ สุวัฒนวนิช  Automotive Engineering10
10 B5609208 นายสิทธา ปาลา  Automotive Engineering10
11 B5613564 นายขจรยศ คุ้มตลอด  Automotive Engineering10
12 B5616091 นายธีรพงศ์ ขวัญทอง  Automotive Engineering10
13 B5616114 นายรัชภูมิ ศรีชมภู  Automotive Engineering10
14 B5616145 นายอภิวัฒน์ อริยราพงษ์  Automotive Engineering10
15 B5619740 นายชวนากร กองพิมพ์  Automotive Engineering40
16 B5623020 นายวรพล จอมพะเยาว์  Automotive Engineering10
17 B5700189 นายทรงศักดิ์ ศรีคุณ  Automotive Engineering10
18 B5700875 นายปิยะวัฒน์ บรรเทากุล  Automotive Engineering10
19 B5702459 นายอัษฎาวุธ ท่าพลทอง  Automotive Engineering10
20 B5702565 นายชนัต กุรัมย์  Automotive Engineering10
21 B5702794 นายชัยณรงค์ คลื่นแก้ว  Automotive Engineering10
22 B5702831 นายอภิศิลป์ ฉัตรปิยะโชติ  Automotive Engineering10
23 B5703401 นางสาวจิรวดี กล่ำทัพ  Automotive Engineering10
24 B5703661 นางสาวพิกุล พึงขุนทด  Automotive Engineering10
25 B5704217 นางสาวพิชชาภา ศรีสท้าน  Automotive Engineering10
26 B5705214 นายพฤทธิพงศ์ โสภาคะยัง  Automotive Engineering10
27 B5705269 นายธีรกานต์ พวกเมืองพล  Automotive Engineering10
28 B5706556 นายวิทยา วุ้นนที  Automotive Engineering10
29 B5706921 นายศักดิ์สิทธิ์ เกิดโมลี  Automotive Engineering10
30 B5707072 นายวิชาญณรงค์ วงศ์บับพา  Automotive Engineering10
31 B5707423 นางสาวเพ็ญนภา อุระสาห์  Automotive Engineering10
32 B5707591 นางสาวอรวรรณ จันทา  Automotive Engineering10
33 B5707638 นายศรัณย์ สารพันธุ์  Automotive Engineering10
34 B5707874 นายจักรกฤษ ศรีสีถาน  Automotive Engineering10
35 B5708239 นายฉัตรณรงค์ ภูมี  Automotive Engineering10
36 B5709243 นายสันติชัย รอดดี  Automotive Engineering10
37 B5709908 นายจิรวัฒน์ สุวรรณทับ  Automotive Engineering10
38 B5710386 นายจิรายุ ลักษณะเลขา  Automotive Engineering10
39 B5711208 นายษิกพงษ์ สัมพันธพงษ์  Automotive Engineering10
40 B5711253 นางสาวธีร์ธิดา โทนสังข์อินทร์  Automotive Engineering10
41 B5712380 นางสาวสุวิษา รอดวินิจ  Automotive Engineering10
42 B5712878 นางสาวอาทิติยา คำมุงคุณ  Automotive Engineering10
43 B5715787 นายพีรดนย์ มั่นมาตร  Automotive Engineering10
44 B5718887 นายวัชรินทร์ ขำเนตร  Automotive Engineering10
45 B5718900 นายปิยวัฒน์ ลิขิตพงศ์พิพัฒน์  Automotive Engineering10
46 B5718917 นายสุรชาติ สมตา  Automotive Engineering10
47 B5718931 นายสิริพัฒณ์ จันทร์ดวง  Automotive Engineering10
48 B5718955 นายฐานันด์ ไกรสมภาค  Automotive Engineering10
49 B5719037 นายธีรพงศ์ แก้วกุดเลาะ  Automotive Engineering10
50 B5719129 นายวสุพล วีรเสนีย์  Automotive Engineering10
51 B5722297 นางสาวสินีนาฏ วัชรเกตุกุล  Automotive Engineering10
52 B5723447 นายวศิน วิโรจน์รัตนชัย  Automotive Engineering10
53 B5723553 นายศุภศิษฐ์ วิบูลย์พานิช  Automotive Engineering10
54 B5723638 นายณัฐพงศ์ จันทเดช  Automotive Engineering10
55 B5723997 นางสาวกมลวรรณ สมานพันธ์  Automotive Engineering10
56 B5724512 นายจักรกฤษ โสกูล  Automotive Engineering10
57 B5724796 นายเอกภพ สุขอ้วน  Automotive Engineering10
58 B5823598 นายณัฐพงษ์ วงศ์อินทร์จันทร์  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.