รายชื่อนศ.
รายวิชา536340 : AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTAL LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5711208 นายษิกพงษ์ สัมพันธพงษ์  Automotive Engineering10
2 B5714254 นายสิทธิโชติ หยองเอ่น  Automotive Engineering10
3 B5719006 นายสรกฤช วงษ์นายะ  Automotive Engineering10
4 B5720606 นายธันวา บุญมาก  Automotive Engineering10
5 B5805129 นายภาณุพงศ์ เนื้อนาค  Automotive Engineering10
6 B5820979 นายพิษิต อุดมบุญ  Automotive Engineering10
7 B5821013 นายวัชรพล ช่วงชัย  Automotive Engineering10
8 B5821020 นายเนติพงษ์ สุภาเสพย์  Automotive Engineering10
9 B5821129 นางสาวกชพร ไมล์สูงเนิน  Automotive Engineering10
10 B5821174 นายพิชัย ใหมทอง  Automotive Engineering10
11 B5824465 นายอริน เลี้ยงเพ็ชร  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.