รายชื่อนศ.
รายวิชา536440 : MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5513284 นางสาวณัทมล แนวสุภาพ  Automotive Engineering10
2 B5529315 นายธนกฤต บุตรกระจ่าง  Automotive Engineering40
3 B5537297 นายอภิเดช ตรงพิลา  Automotive Engineering10
4 B5538126 นายศรชัย จันทะศรี  Automotive Engineering10
5 B5540372 นายมูฮัมหมัดลุกมาน เจะเตะ  Automotive Engineering10
6 B5601226 นายศรลักษ์ นรินทร์นอก  Automotive Engineering10
7 B5603510 นายกฤติน เงิมสันเทียะ  Automotive Engineering10
8 B5603923 นายปิยราช วงค์ปัน  Automotive Engineering10
9 B5615995 นายโยนาธาน ขวัญวงษ์  Automotive Engineering40
10 B5619665 นายภาคิน เอื้อมเก็บ  Automotive Engineering10
11 B5620173 นายต่อศักดิ์ ขันชนะ  Automotive Engineering10
12 B5620562 นายบรรจง ปั้นเหน่งเพชร  Automotive Engineering10
13 B5624225 นายทัตสุระ เห็นแก้ว  Automotive Engineering10
14 B5702268 นายอานุภาพ พุ่มพวง  Automotive Engineering10
15 B5703043 นายเมธัส พันธุ์ต่วน  Automotive Engineering10
16 B5703494 นางสาวอรทัย แวดไธสง  Automotive Engineering10
17 B5704187 นายจิรานุวัฒน์ จ่าภา  Automotive Engineering10
18 B5704293 นางสาวกนกวรรณ วรรณกูล  Automotive Engineering10
19 B5704927 นายณัฐวุฒิ ศรีษะ  Automotive Engineering10
20 B5705924 นายอดิศักดิ์ อุปถัมภ์  Automotive Engineering10
21 B5706518 นายกุลวรรธน์ ดิลกลาภ  Automotive Engineering10
22 B5706815 นางสาวเจนจิรา สุขคำ  Automotive Engineering10
23 B5707898 นางสาวเกตน์สิรี เทศประสิทธิ์  Automotive Engineering10
24 B5708130 นางสาวพิณทิพย์ อุตชี  Automotive Engineering10
25 B5708697 นายศักรินทร์ ชอบสมัย  Automotive Engineering10
26 B5708871 นางสาวจิรวดี บุญศรี  Automotive Engineering10
27 B5709045 นางสาวปานตะวัน จันทร์งาม  Automotive Engineering10
28 B5709922 นางสาวปติญญา ทานะขันธ์  Automotive Engineering10
29 B5711031 นายภวินท์ เจนสุวรรณ์  Automotive Engineering10
30 B5711147 นายศุภกร รุ่งราตรี  Automotive Engineering10
31 B5711475 นายชนินทร์ วึกชัยภูมิ  Automotive Engineering10
32 B5711710 นายอนุพนธ์ มีชัย  Automotive Engineering10
33 B5711741 นายกฤษณะพงษ์ โคตรชมภู  Automotive Engineering10
34 B5711796 นายกฤษดา อินทร์ตา  Automotive Engineering10
35 B5712359 นางสาวกุลจิรา แพงวงค์  Automotive Engineering10
36 B5712892 นายฟูอาดี พุทธพงค์  Automotive Engineering10
37 B5713448 นางสาววลัยทิพย์ สบายสูงเนิน  Automotive Engineering10
38 B5715077 นางสาวชลิตา จิตอนงค์  Automotive Engineering10
39 B5718993 นายเสฏฐ์พงษ์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering10
40 B5719075 นายธนวัฒน์ พัฒนโสภณกุล  Automotive Engineering10
41 B5719082 นายทรงเกียรติ เพียศักดิ์  Automotive Engineering10
42 B5719099 นายฌานิศ วิริยะกอบบุญ  Automotive Engineering10
43 B5719105 นายวงศกร คะประเวศ  Automotive Engineering10
44 B5719136 นายธีระภัทร์ องอาจ  Automotive Engineering10
45 B5720606 นายธันวา บุญมาก  Automotive Engineering10
46 B5720941 นายภูริชย์ นราแก้ว  Automotive Engineering10
47 B5722020 นายภควัต วีระกุล  Automotive Engineering10
48 B5722280 นายรัตนพล ก๋าวีละ  Automotive Engineering10
49 B5722655 นายสิทธิรัตน์ เจริญสุข  Automotive Engineering10
50 B5723126 นายปวรปรัชญ์ สมบูรณ์  Automotive Engineering10
51 B5723270 นางสาวชมนัส จันทรศุภวงศ์  Automotive Engineering10
52 B5723645 นายกษัตรา ไทรศาศวัต  Automotive Engineering10
53 B5724840 นายวรจักร ประพุทธา  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.