รายชื่อนศ.
รายวิชา528302 : INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5600625 นางสาวศกลวรรณ กิริยา  PE10
2 B5601042 นางสาววรันธร บุญสิน  PE10
3 B5602698 นางสาวอรวรรณ เพียรประเสริฐกุล  PE10
4 B5604593 นางสาวศุภธิดา นาถมทอง  PE10
5 B5605217 นางสาวมณฑิรา ดรศรีโยเพชร  PE10
6 B5605781 นายกฤตธี ศรีสังข์  PE10
7 B5606030 นายภานุวัฒน์ ปัญญาทรง  PE10
8 B5606115 นางสาวสุนิสา เพชรโพ  PE10
9 B5606573 นางสาวหทัยรัตน์ พิมพ์อุบล  PE10
10 B5607914 นางสาวทิพวรรณ์ แฟนสุจริต  PE10
11 B5608744 นางสาวชฎาธาร สายเนตร  PE10
12 B5609710 นางสาวพรพรรณ พุ่มจันทร์  PE10
13 B5613984 นางสาววิยกาญจน์ บุญคง  PE10
14 B5614172 นางสาวธิราวรรณ ลันไธสง  PE10
15 B5614288 นางสาวประวีณา บุญปาล  PE10
16 B5616473 นางสาวอารียา บังประไพ  PE10
17 B5617265 นายเจษฎา จริงวาจา  PE10
18 B5618491 นางสาวเนตรทราย สุขเสมอ  PE10
19 B5618576 นายกฤษณ์ ศิริวรรณ  PE10
20 B5618743 นางสาวฐานิกา แสนจะบก  PE10
21 B5620890 นายวงศธร โพธิ์ปิ่น  PE10
22 B5621187 นายนราธร สีดาคำ  PE10
23 B5622740 นางสาวสุภาพร ภูไข  PE10
24 B5653850 นางสาวฤทัยพักตร์ อมรเมธากุล  PE10
25 B5701599 นางสาววาสนา นนกระโทก  PE10
26 B5701605 นางสาวอรทัย ชำนาญ  PE10
27 B5701612 นางสาวสิริปัญโญ พรหมนิล  PE10
28 B5702893 นายพงศ์พณิช ปะนาตัง  PE10
29 B5703036 นางสาวกรชวัล ถาวร  PE10
30 B5710225 นางสาววรรณวิสา คนรักษ์  PE10
31 B5713462 นายธีรพล วรพิมพ์รัตน์  PE10
32 B5715824 นางสาวน้ำทิพย์ บุรีวงค์  PE10
33 B5717187 นางสาวเกศราภรณ์ แตงช้าง  PE10
34 B5717224 นางสาวเทียมใจ เจริญทรัพย์  PE10
35 B5717231 นางสาวสุทธิชา น้อยมณี  PE10
36 B5717248 นางสาววรรณนิตา เกิดโภคา  PE10
37 B5717255 นางสาวจริยาพร แบบกลาง  PE10
38 B5717262 นางสาวเกศสุดา ภูพลผัน  PE10
39 B5717286 นางสาวชญาดากานท์ เทพทัศน์  PE10
40 B5717293 นางสาวกฤตยา สุภัควณิชย์  PE10
41 B5717309 นายสุวณัฐ น้อยวิเศษ  PE10
42 B5717316 นายนครินทร์ หมั่นสดับ  PE10
43 B5719389 นางสาวกิตติพร ขุ่ยนาเพียง  PE10
44 B5719457 นางสาวปาลิดา ทรัพย์สิริโรจน์  PE10
45 B5720033 นางสาวกนกนันท์ พัดโพธิ์  PE10
46 B5722518 นางสาวอัญชิสา ตันติมานิกัณฑ์  PE10
47 B5723683 นางสาวสาลินี เสียนขุนทด  PE10
48 B5724611 นายคัมภีธ์ ศรีคำซาว  PE10
49 B5827503 นายพิศิษฐ์ ทองสุทธิ์  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.