รายชื่อนศ.
รายวิชา521318 : AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5607976 นางสาวชลนที โพธิ์ศิริ  Agricultural and Food Engineering10
2 B5700301 นายณัฐนนท์ สุริยันต์  Agricultural and Food Engineering10
3 B5700394 นายภานรินทร์ เเสงไชยราช  Agricultural and Food Engineering10
4 B5702138 นางสาวดาริกา เปรมปรุงวิทย์  Agricultural and Food Engineering10
5 B5702206 นายเฉลิมศิลป์ พุทธจักร์  Agricultural and Food Engineering10
6 B5702442 นางสาวณัฐพร กันทยศ  Agricultural and Food Engineering10
7 B5703272 นายพงศ์ศิริ แพงแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
8 B5704712 นางสาวปวีณา รักษาพล  Agricultural and Food Engineering10
9 B5705016 นางสาววัชรมน ชัยชนะ  Agricultural and Food Engineering10
10 B5705078 นายนัฐชัย เวียงคำ  Agricultural and Food Engineering10
11 B5705542 นายพนาดร จำลองศุภลักษณ์  Agricultural and Food Engineering10
12 B5706648 นางสาวเพ็ญนภา แสวงสุข  Agricultural and Food Engineering10
13 B5708178 นางสาวสุพัตตรา ปาภูเขียว  Agricultural and Food Engineering10
14 B5708628 นางสาวกุลทรัพย์ โอษฐิเวช  Agricultural and Food Engineering10
15 B5709649 นางสาวเสาวลักษณ์ มุ่งเครือกลาง  Agricultural and Food Engineering10
16 B5710737 นายไตรภพ มูลประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering10
17 B5711383 นายอุกกฤษฎ์ ประกอบนันท์  Agricultural and Food Engineering10
18 B5711420 นางสาวศุภลักษณ์ คำมูล  Agricultural and Food Engineering10
19 B5713936 นางสาวกมลวรรณ แทนสอ  Agricultural and Food Engineering10
20 B5714865 นายจิรศักดิ์ ก้อนคำ  Agricultural and Food Engineering10
21 B5721047 นางสาวชุติมา กาญจนแพทย์นุกูล  Agricultural and Food Engineering10
22 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
23 B5801053 นายวีรวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนโชค  Agricultural and Food Engineering10
24 B5802708 นายอานันต์ กุฎโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
25 B5808281 นางสาวชนัญญ์ธรณ์ อ่อนละมัย  Agricultural and Food Engineering10
26 B5809349 นายศิว แม้นมีศรี  Agricultural and Food Engineering10
27 B5809653 นายปรเมศวร์ โระอีน  Agricultural and Food Engineering10
28 B5809912 นายศตวรรษ ชิงชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
29 B5811755 นายนฤพนธ์ พูนศรี  Agricultural and Food Engineering10
30 B5813544 นายชัยชนะ จึงไพศาล  Agricultural and Food Engineering10
31 B5815104 นายฐากรณ์ สุทธิเพศ  Agricultural and Food Engineering10
32 B5821747 นางสาวธัญญารัตน์ ชะบังรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
33 B5821778 นางสาวอภิญญา กะนันตัง  Agricultural and Food Engineering10
34 B5821990 นายเจษฎากร ศักดาเดชฤทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
35 B5823222 นางสาวทิพสุดา สุดาจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
36 B5825370 นางสาวฐิติกานต์ ขานพรหม  Agricultural and Food Engineering10
37 B5828012 นางสาวผกามาศ จันทะมัง  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.