รายชื่อนศ.
รายวิชา521318 : AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5700028 นายฐิติกร สิมสีพิมพ์  Agricultural and Food Engineering10
2 B5800797 นายธีระยุทธ เดชะโคบุตร  Agricultural and Food Engineering10
3 B5801749 นายฆนรุจ วรรณภักดี  Agricultural and Food Engineering10
4 B5805631 นายศตวรรษ สีกองแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
5 B5806010 นายสุรชัย สังวัง  Agricultural and Food Engineering10
6 B5806362 นายพงษ์พัฒน์ รองเมือง  Agricultural and Food Engineering10
7 B5807352 นายสุธินันท์ สิงคะเวหน  Agricultural and Food Engineering10
8 B5807864 นายจักรพงษ์ ดาศรี  Agricultural and Food Engineering10
9 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก  Agricultural and Food Engineering10
10 B5808229 นายศรีวิชัย อะปายัง  Agricultural and Food Engineering10
11 B5808359 นายสุรนาท หงษา  Agricultural and Food Engineering10
12 B5809165 นายศุภชัย เมาตะยา  Agricultural and Food Engineering10
13 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
14 B5810529 นายเฉลิมพงศ์ ประจันทร์ศรี  Agricultural and Food Engineering10
15 B5810604 นายพัฒนากร สันทิตย์  Agricultural and Food Engineering10
16 B5811373 นางสาวปภัทณดา สุจิตตัง  Agricultural and Food Engineering10
17 B5811410 นายเมธา วงชารี  Agricultural and Food Engineering10
18 B5812745 นางสาวศิรินทร ปิ่นคำ  Agricultural and Food Engineering10
19 B5812776 นายศรันย์ ปุณะปุง  Agricultural and Food Engineering10
20 B5812943 นายพงษ์ศิริ พิมาทัย  Agricultural and Food Engineering10
21 B5813315 นางสาวสุพัตตรา ดอนอัน  Agricultural and Food Engineering10
22 B5813346 นางสาวอุษณี ศรีเมือง  Agricultural and Food Engineering10
23 B5813902 นางสาวธัญกร จำคำ  Agricultural and Food Engineering10
24 B5821754 นางสาวอารีรัตน์ รวบทองหลาง  Agricultural and Food Engineering10
25 B5821792 นางสาววลัยลักษณ์ ศรีพนาสณฑ์  Agricultural and Food Engineering10
26 B5821808 นางสาวณัชชา บำรุงรักไทย  Agricultural and Food Engineering10
27 B5821822 นายอนุกูล ฝ่ายค้า  Agricultural and Food Engineering10
28 B5821846 นางสาวอานิตติยา มาตวังแสง  Agricultural and Food Engineering10
29 B5821853 นายพงษ์พันธุ์ พวงบุญชู  Agricultural and Food Engineering10
30 B5821860 นางสาวพิชิตา ทีจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
31 B5821884 นายวิทยาศาสตร์ พิมพา  Agricultural and Food Engineering10
32 B5821907 นางสาวอภิชญา จันทร์เสาร์  Agricultural and Food Engineering10
33 B5821921 นายวรินทร วารินทร์  Agricultural and Food Engineering10
34 B5821976 นางสาวศิรภัสสร สนธิกรณ์  Agricultural and Food Engineering10
35 B5822010 นางสาวลักษมี สามารถกุล  Agricultural and Food Engineering10
36 B5822034 นางสาวญาณินท์ กีรติมหาตม์  Agricultural and Food Engineering10
37 B5822058 นายพงศ์ปณต แก้วบ่องาม  Agricultural and Food Engineering10
38 B5822072 นางสาวเจนจิรา หวลโคกสูง  Agricultural and Food Engineering10
39 B5822928 นางสาวอมรรัตน์ เทียบแสน  Agricultural and Food Engineering10
40 B5823239 นายกิตติภูมิ ภาวิขำ  Agricultural and Food Engineering10
41 B5828043 นายวงศกร ฤาวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
42 B5828319 นางสาวอมรรัตน์ บัวทองหลาง  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.