รายชื่อนศ.
รายวิชา536440 : MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5407781 นายพรเทพ เพ็ชร์กระโทก  Automotive Engineering10
2 B5445134 นางสาวนันทวรรณ กิมานุวัฒน์  Automotive Engineering10
3 B5514519 นางสาวดวงฤดี ประเสริฐสังข์  Automotive Engineering10
4 B5539437 นางสาวณัฐวดี รัตนาวดี  Automotive Engineering10
5 B5540808 นางสาวสุภาวิชตา พลคำ  Automotive Engineering10
6 B5600793 นางสาวชุติภา พยุงแก้ว  Automotive Engineering10
7 B5600878 นางสาวศศิธร ดอกดิน  Automotive Engineering10
8 B5601592 นายธีรพล โฮะดี  Automotive Engineering10
9 B5602582 นางสาวธนาภรณ์ ตลิ่งไธสง  Automotive Engineering10
10 B5602650 นายมณฑล เกรัมย์  Automotive Engineering10
11 B5603206 นายเอกสิทธิ์ กันเมืองเวียง  Automotive Engineering10
12 B5603916 นางสาวรุจิรา พ่องเสียง  Automotive Engineering10
13 B5604807 นายชาตุรงณ์ ศรีวิเศษ  Automotive Engineering10
14 B5606047 นายสุทธิพงษ์ จันทร์แบน  Automotive Engineering10
15 B5607129 นายเชาว์วัตน์ พึ่งเจริญ  Automotive Engineering10
16 B5607723 นางสาวชุติมา วงษา  Automotive Engineering10
17 B5608560 นายปณิธิ เพ็ชรนอก  Automotive Engineering10
18 B5609239 นายอนุชา ยิ่งยงค์  Automotive Engineering10
19 B5609758 นางสาวปรีดาภรณ์ สีดา  Automotive Engineering10
20 B5611553 นายวุฒิชัย เพียรโนนไทย  Automotive Engineering10
21 B5612581 นายพชรวัช อินตะนัย  Automotive Engineering10
22 B5615919 นายกรกฎ เพลียเขมร  Automotive Engineering10
23 B5615926 นายอภิสิทธิ์ ตรีวิเศษ  Automotive Engineering10
24 B5615940 นายภาณุพงศ์ กาญจนเดชะ  Automotive Engineering10
25 B5615988 นายอภิเดช หินจันทร์  Automotive Engineering10
26 B5616015 นายชวกร มากพูน  Automotive Engineering10
27 B5616022 นายอนุพงศ์ โคตรชมภู  Automotive Engineering10
28 B5616060 นางสาวสุปราณี ทองประมูล  Automotive Engineering10
29 B5616138 นายนิติ กลิ่นแก้ว  Automotive Engineering10
30 B5616190 นายณัฐพงษ์ วิเศษศรี  Automotive Engineering10
31 B5616213 นายวรวิช ทั่วสูงเนิน  Automotive Engineering10
32 B5616527 นางสาวภัทรสุดา วงศ์วิศิษฎ์กุล  Automotive Engineering10
33 B5617340 นายพัชรวีร์ ประทุมรัตน์  Automotive Engineering10
34 B5618071 นางสาวหทัยชนก เมธินี กล่ำขำมี  Automotive Engineering10
35 B5618651 นายอัษฎาวุธ เสนนอก  Automotive Engineering10
36 B5619009 นายชาญณรงค์ สมละออ  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.