รายชื่อนศ.
รายวิชา536440 : MANUFACTURING AND INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5514779 นายประกาศิต โนนใหม่  Automotive Engineering
2 B5521708 นายวินัย จันทโยธา  Automotive Engineering
3 B5532858 นายธรรมนูญ วัชระมโนกานต์  Automotive Engineering
4 B5535453 นายภัทร ชายทวีป  Automotive Engineering
5 B5535743 นายทักษิณ แสงเรือง  Automotive Engineering
6 B5536351 นางสาวชนากานต์ โมราเจริญ  Automotive Engineering
7 B5600298 นางสาวสุวนันท์ สวัสดิ์ผล  Automotive Engineering
8 B5602179 นายธนากร จันทร์บุญเรือง  Automotive Engineering
9 B5602599 นายกุลธวัช ประมาด  Automotive Engineering
10 B5603473 นางสาวศุภลักษณ์ ดาบสันเทียะ  Automotive Engineering
11 B5603985 นายณัฐพล ศรีคล้าย  Automotive Engineering
12 B5604159 นางสาวอัณณา สุกหอม  Automotive Engineering
13 B5604203 นางสาวอริษา ตระกูลรัมย์  Automotive Engineering
14 B5604371 นายเธียรวิทย์ สุริยภาพ  Automotive Engineering
15 B5605156 นายยงศธร โคตบุตร  Automotive Engineering
16 B5605163 นายภัทรชนม์ เพชรสุข  Automotive Engineering
17 B5607228 นายนริศ สมนึก  Automotive Engineering
18 B5607389 นางสาวศิริญากร ถาวรปัญญรัศมี  Automotive Engineering
19 B5607778 นายธนรักษ์ จิตหนัก  Automotive Engineering
20 B5608072 นายปฏิพัทธ์ จันทร์แป้น  Automotive Engineering
21 B5610402 นายธไนศวรรย์ วงษ์ปลี  Automotive Engineering
22 B5610730 นายกวีศิลป์ ศรีภักดี  Automotive Engineering
23 B5610952 นางสาวกัญปภาณัฏฐุ์ เข็มพรหมมา  Automotive Engineering
24 B5612321 นายชนวีร์ ทันใจ  Automotive Engineering
25 B5615889 นางสาวภาณุศร ชาลีเขียว  Automotive Engineering
26 B5615896 นายศักดิ์ชัย ชุมพร  Automotive Engineering
27 B5615933 นายชัยวัฒน์ อุ่นแก้ว  Automotive Engineering
28 B5615957 นายไชยกรณ์ สิงห์ทอง  Automotive Engineering
29 B5615964 นายศรายุทธ พรมดาว  Automotive Engineering
30 B5616008 นายธนวัฒน์ คัมภีร์  Automotive Engineering
31 B5616169 นายชนินทร์ คล่องสืบข่าว  Automotive Engineering
32 B5616176 นายภาณุวัฒน์ ฉิมท้วม  Automotive Engineering
33 B5616183 นายพีรพล นครไธสง  Automotive Engineering
34 B5616251 นางสาวไอลดา อิศระภิญโญ  Automotive Engineering
35 B5619139 นายณัฐพล ณรงค์เจริญพร  Automotive Engineering
36 B5620548 นายขจรยศ นิยมการ  Automotive Engineering
37 B5621279 นายอภิสิทธิ์ วิเศษแก้ว  Automotive Engineering
38 B5622429 นายพงศธร ชอบใจ  Automotive Engineering
39 B5623150 นายนพเดช สิงห์วงษ์  Automotive Engineering
40 B5624751 นายกิตติภูมิ ศรีเมฆ  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.