รายชื่อนศ.
รายวิชา114100 : SPORT AND RECREATION
กลุ่ม10
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5381500 นายปฏิพัทธ์ แสงยศ  SPORTS SCIENCE10
2 B5580842 นายอรรถพล โงนขำ  SPORTS SCIENCE10
3 B5580880 นางสาวกมลวรรณ สามสี  SPORTS SCIENCE10
4 B5581009 นางสาวรัชนก อุตตะมะ  SPORTS SCIENCE10
5 B5581986 นางสาวหทัยชนก พรหมทา  SPORTS SCIENCE10
6 B5582181 นางสาวอทัยรัตน์ ชอบทองหลาง  SPORTS SCIENCE10
7 B5582358 นายณฐพงษ์ แสงคำ  SPORTS SCIENCE10
8 B5582587 นายวานุรักษ์ ดีนิวงษ์  SPORTS SCIENCE10
9 B5582624 นางสาวกัญญารัตน์ เสขุนทด  SPORTS SCIENCE10
10 B5582648 นางสาวนิศาชล ดีมาก  SPORTS SCIENCE10
11 B5582686 นายแก้วกล้า ด่างเหลา  SPORTS SCIENCE10
12 B5582754 นางสาวราตรี สุแพง  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
13 B5409853 นายปราเมศ วรรณศิริ  Environmental Engineering10
14 B5422487 นายมติมันต์ ภัทรปกรณ์  Environmental Engineering10
15 B5446278 นายจักรณรงค์ เหรียญทอง  Metallurgical Engineering10
16 B5504343 นายภรัณยู อิรัญธชกุล  EE10
17 B5505142 นายกฤตภาส พัฒนกำชัย  CE10
18 B5505715 นางสาวนิภาวรรณ ภามัง  Environmental Engineering10
19 B5510795 นางสาวอารยา มาลาวัลย์  Transportation Engineering And Logistics10
20 B5512744 นางสาวนัชชา จุลลัษเฐียร  Environmental Engineering10
21 B5523528 นางสาวจิตรา คำเงิน  Transportation Engineering And Logistics10
22 B5524648 นายศรายุทธ สุโรพันธ์  GT10
23 B5526727 นายชิณวัฒน์ ศรีโท  Transportation Engineering And Logistics10
24 B5528301 นายสุนทร เทียมราช  CPE10
25 B5529391 นายพงศ์พัฒน์ จอดนอก  Transportation Engineering And Logistics10
26 B5533688 นายศิวณัฏฐ จูสิงห์  EE10
27 B5535514 นายจารุพิชญ์ อุดมสุข  Transportation Engineering And Logistics10
28 B5536924 นายธีลวัลย์ จำปานิล  Transportation Engineering And Logistics10
29 B5537679 นางสาวธนวรรณ รัตนโพธานันท์  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.