รายชื่อนศ.
รายวิชา114100 : SPORT AND RECREATION
กลุ่ม9
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5411245 นายอนุกูล ดวงใจ  Automotive Engineering10
2 B5413676 นางสาวสุพิชชา ลาภแก้ว  Metallurgical Engineering10
3 B5414888 นางสาวถิรนันท์ แสงจันทร์  MAE10
4 B5421398 นางสาวเมตตา สันกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B5445134 นางสาวนันทวรรณ กิมานุวัฒน์  Automotive Engineering10
6 B5503254 นางสาวกีรตยา อมรณัฐกุล  IE10
7 B5503964 นายอาทิตย์ โวหาร  EE10
8 B5504121 นายวรุตม์ ประสาทสวัสดิ์ศิริ  Transportation Engineering And Logistics10
9 B5505494 นายธวัชชัย ซ้อนจันทร์  Metallurgical Engineering10
10 B5505814 นางสาวธาริกา แก่นจันทร์  Environmental Engineering10
11 B5506354 นายทศวรรษ ประดิษฐ์จารุกิจ  IE10
12 B5506385 นายจิรายุ สุดใจ  IE10
13 B5506675 นางสาวเจนจิรา กมลวิสิทธิ์  IE10
14 B5507542 นายศุภชัย เพ็งสวัสดิ์  Automotive Engineering10
15 B5507634 นายวรพล ต้นพนม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B5509577 นายไวยวุฒิ ชูสาย  CPE10
17 B5512751 นางสาวสุวิชญา บุญเพ็ง  IE10
18 B5514441 นายกฤษณะ เจริญนภารัตน์  Transportation Engineering And Logistics10
19 B5514854 นายภูมิพิสิทธิ์ นิติไกรสิทธิ์  IE10
20 B5517336 นายศิวรักษ์ ก๋าคำ  MAE10
21 B5518524 นายธวัชชัย เชื้อกุน  Automotive Engineering10
22 B5526901 นายณัฐวัตร สุรวัฒนกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B5527380 นางสาวภัทรภรณ์ คำสุข  Environmental Engineering10
24 B5529865 นายเจตน์ บุบผาเฮ้า  Electronic Engineering10
25 B5531462 นางสาวเมทินี นิตย์ตะขบ  CPE10
26 B5535132 นายพงศ์วรุตม์ พงษ์ประดิษฐ  Transportation Engineering And Logistics10
27 B5536153 นายวิวัฒน์ บุตรนอก  Transportation Engineering And Logistics10
28 B5536979 นายนฤเทพ วชิรมาตุรงค์  Environmental Engineering10
29 B5539444 นายทศพล แทบทาน  Transportation Engineering And Logistics10
30 B5541027 นางสาวไอลดา เต็มไป  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.