รายชื่อนศ.
รายวิชา114100 : SPORT AND RECREATION
กลุ่ม8
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5552450 นางสาวศุลีพร สุภาโภชน์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B5559497 นางสาวนัธฐาภรณ์ วามะกัน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B5314362 นางสาวทิพวรรณ วงค์อดทำ  MTE40
4 B5425754 นายพงษ์ประภัทร ชูหิรัญญ์วัฒน์  TCE10
5 B5509294 นางสาวทวิวรรณ ปองดี  Automotive Engineering10
6 B5517565 นางสาวอรุโณทัย จินตะชิน  Transportation Engineering And Logistics10
7 B5518852 นายภัทรดล รัตนประเสริฐ  ChemE10
8 B5519491 นางสาวสุรัลชณา ที่ตั้ง  Environmental Engineering10
9 B5520398 นางสาวสุวาณิการ์ วงศ์วิเศษ  Transportation Engineering And Logistics10
10 B5524488 นายอรรถพล อินทร์สำราญ  Transportation Engineering And Logistics10
11 B5529384 นางสาวจินตภา บีซัน  Transportation Engineering And Logistics10
12 B5531363 นางสาวนิสารัตน์ เสียงใหม่  Environmental Engineering10
13 B5531950 นางสาวศิริรัตน์ โลสูงเนิน  GT10
14 B5532315 นางสาวเรณู จันวิชัย  Transportation Engineering And Logistics10
15 B5533022 นายสุจินต์ สอนรมย์  Environmental Engineering10
16 B5535576 นายพีรวัฒน์ โพธิ์ไพร  CPE10
17 B5536467 นายคุณวุฒิ ช้างเผือก  Transportation Engineering And Logistics10
18 B5537747 นายภัทรพล ดอนศรีจันทร์  Environmental Engineering10
19 B5538584 นางสาวผุสดี ไพรี  Transportation Engineering And Logistics10
20 B5540631 นางสาวสุณี ภาสดา  Transportation Engineering And Logistics10
21 B5602544 นายสรรชัย กาญจนวัฒนา  CE10
22 B5609604 นายภานุพงษ์ ภู่สุวรรณ  CE10
23 B5614189 นางสาวอุษาสวรรค์ เปล่งนอก  PE10
24 B5618828 นายณเรวัต ทิวาลัย  TCE10
25 B5620951 นายสุรเกียรติ ชมสายพลายงาม  ME10
26 B5823567 นายภานุเดช พืชเพียร  PE10
27 B5827305 นางสาวชินนิชา มะนาวหวาน  MAE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
28 B5660179 นางสาวธนภรณ์ แซ่ลิ่ม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
29 B5772322 นางสาวสกายวรรณ์ สิริรณชัยกุล  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.