รายชื่อนศ.
รายวิชา114100 : SPORT AND RECREATION
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5580309 นางสาวภัทรวดี เทิดกตัญญูพงศ์  Chemistry (Honors Program)10
2 B5580668 นางสาวเจติยา แหวนวิเศษ  BIOLOGY (Honors Program)10
3 B5581368 นางสาวสิริพร บุตรงาม  SPORTS SCIENCE10
4 B5582228 นางสาวธัญญลักษณ์ ค่ำสูงเนิน  SPORTS SCIENCE10
5 B5582532 นายสุธินันท์ ราชกิจ  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
6 B5550074 นายสิทธิชัย ยอดชลูด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B5553174 นางสาวกนกวรรณ น้อยสมศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B5558070 นางสาวพิจิตรา พินสระน้อย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B5558247 นางสาวชนม์นิกานต์ เนตรเจริญรัตน์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B5559435 นางสาวเนตรพร จำปาทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B5655052 นางสาวธิดาขวัญ ทูลไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B5655076 นางสาวจิรารัตน์ เรืองฤทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
13 B5406821 นายไพโรจน์ สุนะไตร  TCE10
14 B5418497 นางสาววิภัทรวีร์ โฮมจุมจัง  TCE10
15 B5425877 นายสมพร สินปรุ  TCE10
16 B5504923 นายรักษิต ชัยนิพพันธุ์  CE10
17 B5505135 นางสาวศิรภัทร สุขเกษม  CE10
18 B5508006 นางสาวอรดี เผ่าเวียงคำ  Agricultural and Food Engineering10
19 B5512638 นางสาวประภาพร สุขศรี  Environmental Engineering10
20 B5513420 นางสาวจินตนา กุลลานนา  GT10
21 B5513642 นางสาวพูนพิศ สิทธิพรหม  EE10
22 B5522927 นายมงคล เดชเหลา  EE10
23 B5530236 นายพิจิตร สุขเจริญ  ME10
24 B5531936 นายทรรศวรา งามฉวี  GT10
25 B5533633 นายพิชิตพงษ์ ผาใต้  EE10
26 B5533817 นายอภิชาติ สุภาพ  EE10
27 B5534739 นางสาวจิดาภา การะเวก  Environmental Engineering10
28 B5535026 นายปิยะศักดิ์ นามสนิท  PE10
29 B5536795 นายวรพจน์ พ้นภัย  Environmental Engineering10
30 B5538461 นายณัฐพล เหลาแก้ว  EE10
31 B5539826 นางสาวทวิตรา อยู่เจริญ  CE10
32 B5542277 นายนนทวรรษ บุญป้อง  EE10
33 B5601769 นายชัยวรุตย์ บุญขีด  ME10
34 B5602315 นายวีรศักดิ์ ใจบุญ  ME10
35 B5603206 นายเอกสิทธิ์ กันเมืองเวียง  Automotive Engineering10
36 B5705672 นางสาวอารีญา สัวรัมย์  Geological Engineering10
37 B5710904 นายสายัณห์ กันยารัตน์  CE10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
38 B5570195 นายพรชัย จิตใจกล้า  INFORMATION SCIENCE10
39 B5576968 นางสาวภูตะวัน กระต่ายเพ็ชร์  INFORMATION SCIENCE10
40 B5874668 นางสาวสุนีย์ คงกล้า  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.