รายชื่อนศ.
รายวิชา114100 : SPORT AND RECREATION
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5556229 นางสาวตมิสา แสนโบราณ  FOOD TECHNOLOGY
2 B5556786 นางสาวกฤตพร โพเทพา  FOOD TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B5403677 นายณัฐกุล กราสันเทียะ  Automotive Engineering
4 B5419456 นางสาวไอลดา ศิริสำราญ  CE
5 B5426720 นายณฐกร คชารัตน์  ME
6 B5427611 นายณัฐนันท์ เนตรานนท์  Transportation Engineering And Logistics
7 B5427819 นายจักรชัย ชารีพันธ์  Agricultural and Food Engineering
8 B5429158 นายณัฐพงศ์ เจริญทอง  Metallurgical Engineering
9 B5500772 นายวันชนะ อนันตกาล  ME
10 B5502721 นายภทรพล บุญทอง  CME
11 B5503230 นางสาวธันยาภรณ์ สายทอง  TCE
12 B5505081 นายวงศกร มะโรงมืด  CE
13 B5505364 นายสหรัฐ สังข์โกมล  Metallurgical Engineering
14 B5507016 นายกฤตยชญ์ มณีกัน  EE
15 B5507122 นายภุชพงศ์ อินทเศียร  Automotive Engineering
16 B5509973 นางสาววิจิตรา มูลธรรม  GT
17 B5511044 นางสาวเสาวลักษณ์ มอไธสง  Environmental Engineering
18 B5511174 นายนาวี เชื่อฟัง  Transportation Engineering And Logistics
19 B5511433 นายเทพสถิตย์ ศรีสุพรรณ  Metallurgical Engineering
20 B5514342 นายสมเจตน์ แดงทุ่ง  CME
21 B5516261 นายศุภณัฐ นาสัน  Automotive Engineering
22 B5517527 นายสุกฤษฎิ์ แดนขนบ  TCE
23 B5518289 นายธัญเทพ ชูเกษม  TCE
24 B5518777 นายณัฐพงศ์ คืนชัยภูมิ  CME
25 B5519354 นายนันทิพัฒน์ พัฒนพีระเดช  CME
26 B5520923 นางสาวสุภาภรณ์ เชิดโกทา  Geological Engineering
27 B5522286 นายอนันต์ คาน  AERONAUTICAL ENGINEERING
28 B5525386 นางสาวอรวรรยา ล.วีระพรรค  TCE
29 B5530267 นายวีรศุวินทร์ เจริญธรรมรักษา  CME
30 B5533114 นายชัยชนะ จันทร์ศรี  Agricultural and Food Engineering
31 B5533183 นายอภิวัฒน์ พรหมชาติ  Electronic Engineering
32 B5533657 นายสายชล บุญที  Automotive Engineering
33 B5533879 นายกมล ผาบสิมมา  CME
34 B5536405 นางสาวสุภาพร คงจินดา  EE
35 B5543304 นายพงศกร สวัสดิ์ปรุ  Agricultural and Food Engineering
36 B5609840 นางสาววราลี สุภัทรศักดา  CME
37 B5710249 นายพงศกร ผาพงษา  CE
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
38 B5460694 นายภูวิช โชติการทองกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH
39 B5563005 นางสาวเอมอร ขันมี  ENVIRONMENTAL HEALTH
40 B5564583 นางสาวเครือฟ้า มูลจันทา  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.