รายชื่อนศ.
รายวิชา114100 : SPORT AND RECREATION
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5556229 นางสาวตมิสา แสนโบราณ  FOOD TECHNOLOGY10
2 B5556786 นางสาวกฤตพร โพเทพา  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B5403677 นายณัฐกุล กราสันเทียะ  Automotive Engineering10
4 B5419456 นางสาวไอลดา ศิริสำราญ  CE10
5 B5426720 นายณฐกร คชารัตน์  ME10
6 B5427611 นายณัฐนันท์ เนตรานนท์  Transportation Engineering And Logistics10
7 B5427819 นายจักรชัย ชารีพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
8 B5429158 นายณัฐพงศ์ เจริญทอง  Metallurgical Engineering10
9 B5500772 นายวันชนะ อนันตกาล  ME10
10 B5502721 นายภทรพล บุญทอง  CME10
11 B5503230 นางสาวธันยาภรณ์ สายทอง  TCE10
12 B5505081 นายวงศกร มะโรงมืด  CE10
13 B5505364 นายสหรัฐ สังข์โกมล  Metallurgical Engineering10
14 B5507016 นายกฤตยชญ์ มณีกัน  EE10
15 B5507122 นายภุชพงศ์ อินทเศียร  Automotive Engineering10
16 B5509973 นางสาววิจิตรา มูลธรรม  GT10
17 B5511044 นางสาวเสาวลักษณ์ มอไธสง  Environmental Engineering10
18 B5511174 นายนาวี เชื่อฟัง  Transportation Engineering And Logistics10
19 B5511433 นายเทพสถิตย์ ศรีสุพรรณ  Metallurgical Engineering10
20 B5514342 นายสมเจตน์ แดงทุ่ง  CME10
21 B5516261 นายศุภณัฐ นาสัน  Automotive Engineering10
22 B5517527 นายสุกฤษฎิ์ แดนขนบ  TCE10
23 B5518289 นายธัญเทพ ชูเกษม  TCE10
24 B5518777 นายณัฐพงศ์ คืนชัยภูมิ  CME10
25 B5519354 นายนันทิพัฒน์ พัฒนพีระเดช  CME10
26 B5520923 นางสาวสุภาภรณ์ เชิดโกทา  Geological Engineering10
27 B5522286 นายอนันต์ คาน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B5525386 นางสาวอรวรรยา ล.วีระพรรค  TCE10
29 B5530267 นายวีรศุวินทร์ เจริญธรรมรักษา  CME10
30 B5533114 นายชัยชนะ จันทร์ศรี  Agricultural and Food Engineering10
31 B5533183 นายอภิวัฒน์ พรหมชาติ  Electronic Engineering10
32 B5533657 นายสายชล บุญที  Automotive Engineering10
33 B5533879 นายกมล ผาบสิมมา  CME10
34 B5536405 นางสาวสุภาพร คงจินดา  EE10
35 B5543304 นายพงศกร สวัสดิ์ปรุ  Agricultural and Food Engineering10
36 B5609840 นางสาววราลี สุภัทรศักดา  CME10
37 B5710249 นายพงศกร ผาพงษา  CE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
38 B5460694 นายภูวิช โชติการทองกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH40
39 B5563005 นางสาวเอมอร ขันมี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
40 B5564583 นางสาวเครือฟ้า มูลจันทา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.