รายชื่อนศ.
รายวิชา114100 : SPORT AND RECREATION
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5504619 นายพัทกานต์ กาทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B5507009 นายยุทธพิชัย ไผ่พงษ์  GT10
3 B5507658 นายทักษ์ดนัย เจริญรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B5508648 นางสาวชฎายุ มงคล  Transportation Engineering And Logistics10
5 B5509683 นายอาดิล สันหีม  GT10
6 B5509768 นางสาวสรรัตน์ หวังไตรรัตน์  Transportation Engineering And Logistics10
7 B5511327 นางสาวพรอุมา พิมพ์ศรี  TCE10
8 B5513659 นางสาวสุพรรษา ใจไหว  Transportation Engineering And Logistics10
9 B5516049 นายบัณฑิต อาจหาญ  GT10
10 B5519200 นายชัชวาล อื้อศรีวงศ์  Transportation Engineering And Logistics10
11 B5519699 นางสาวมัณฑนา สว่างฉาย  Transportation Engineering And Logistics10
12 B5521104 นางสาวพัชรา คงโพธิ์น้อย  Transportation Engineering And Logistics10
13 B5522309 นางสาวปัทมา แย้มอุ่ม  Transportation Engineering And Logistics10
14 B5522750 นางสาวยุธิดา เย็นสำราญ  GT10
15 B5524686 นายนพรัตน์ ลำเจียกรุ่งเรือง  GT10
16 B5525058 นายปิติพัฒน์ คณานุรักษ์  GT10
17 B5525478 นายศิวพันธ์ ศิวะนาวินทร์  ME10
18 B5528844 นางสาวกชพรรณ อินต๊ะรัตน์  GT10
19 B5529353 นายอทิติคุณ อิงตระกูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B5532261 นางสาวทักษพร จันดาผล  Transportation Engineering And Logistics10
21 B5532506 นายชญานนท์ ไชยวงค์  GT10
22 B5533312 นายศรายุทธ ประทีปทอง  Transportation Engineering And Logistics10
23 B5534807 นางสาวภัทริญา อักษรณรงค์  GT10
24 B5534937 นางสาวมนัสนันท์ อุ่นทา  TCE10
25 B5535187 นางสาวภควรรณ ชัยโตษะ  TCE10
26 B5536252 นายโอฬาร ยอดเมือง  Transportation Engineering And Logistics10
27 B5536634 นางสาวโสภิดา มุ่งลา  Transportation Engineering And Logistics10
28 B5539529 นายพรประเสริฐ แปลนดี  Transportation Engineering And Logistics10
29 B5539987 นางสาวเจนจิรา วงศ์สุฤทธิ์  GT10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
30 B5568154 นางสาววชิราภรณ์ ตรีพิทักษ์สกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.