รายชื่อนศ.
รายวิชา114100 : SPORT AND RECREATION
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5578368 นางสาวเพียงพร หลักทองคำ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B5406708 นายอมรเทพ นวลกิ่ง  Automotive Engineering10
3 B5407859 นางสาวนันธนิต ทองมี  Automotive Engineering10
4 B5429745 นายพัฒนพงศ์ ศรีเศรษฐ  MAE10
5 B5431076 นายสรายุทธ พลอยพันธ์  Automotive Engineering10
6 B5501588 นายภาณุมาศ ศรีสุข  CPE10
7 B5502318 นายธรรมรงค์ ดีประดับ  ME10
8 B5502370 นายจันทรรัศม์ เยี่ยงเสือ  ME10
9 B5504992 นายจิรพันธ์ วรรณศรี  CE10
10 B5505722 นางสาวอัจฉริยา อัปกาญจน์  Environmental Engineering10
11 B5506200 นายชัยธวัช พิมพ์พงศ์  Electronic Engineering10
12 B5506873 นายพงศธร ทิพยวรรณ  GT10
13 B5506972 นายอภิทักษ์ อายุยืน  GT10
14 B5521821 นายพีรพัฒน์ เพียรการ  ME10
15 B5523306 นายนัฐวุฒิ วริวงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B5524747 นางสาวพีรดา อวะภาค  GT10
17 B5531745 นางสาวสุจิตราภรณ์ อุทกโยธะ  GT10
18 B5531769 นางสาวสุธาสินี ดีล้อม  GT10
19 B5531837 นายอนิวรรต นุเคราะห์กิจ  GT10
20 B5531943 นายธีระพงษ์ รัตนะ  GT10
21 B5532704 นายภัทรพงศ์ จันทราษี  Agricultural and Food Engineering10
22 B5534111 นายธิชากร มั่นคงดี  CE10
23 B5535712 นายไพฑูรย์ สกุลแพทย์  ME10
24 B5536078 นายจิรายุส ธีระวงศ์ภิญโญ  ME10
25 B5536269 นายพงศ์ภัก แหล่งสะท้าน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B5537532 นายวิวรรธน์ บัวเผื่อน  CE10
27 B5537624 นายสิรภพ สังฆะ  CPE10
28 B5541102 นายอภิวัฒน์ ไชยบุญทัน  Automotive Engineering10
29 B5541966 นายวรเทพ ฤทธิ์เรืองโรจน์  CE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
30 B5460786 นางสาวดารณี กล่อมเกษม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.