รายชื่อนศ.
รายวิชา114100 : SPORT AND RECREATION
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5559459 นายรัชตะ กองไผ่กลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B5404179 นางสาวสุนทรี วันเพ็ง  Metallurgical Engineering10
3 B5500703 นางสาวณัฐวิภา หลงมีวงศ์  Environmental Engineering10
4 B5507603 นายสิทธิพร วงษ์ปาน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B5508693 นางสาวเขมกาญจน์ นวลละออง  Transportation Engineering And Logistics10
6 B5512607 นางสาวโสมวิภา ประเสริฐศรี  CPE10
7 B5513727 นายมนตรี ชาตยะธรรม  ME10
8 B5519712 นายทวิพจน์ คำดำ  CE10
9 B5520732 นางสาววิราสิณี จั่นประดับ  IE10
10 B5521180 นางสาวปิยวรรณ พรหมมา  Transportation Engineering And Logistics10
11 B5521678 นางสาววราภรณ์ บุตรศรีภูมิ  CE10
12 B5524679 นายชญานนท์ ผึ้งเถื่อน  Transportation Engineering And Logistics10
13 B5525799 นายประกาศิต ดวงดารา  CPE10
14 B5526840 นางสาวเมราณี ออเพชร  Transportation Engineering And Logistics10
15 B5526895 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีนุกูล  CPE10
16 B5529872 นางสาวกัลยทรรศน์ สาระพันธ์  CPE10
17 B5531196 นางสาวหทัยภัทร อินทรังษี  Environmental Engineering10
18 B5532117 นางสาวขนิษฐา เจริญสุข  Agricultural and Food Engineering10
19 B5533251 นายเต็มใจ พัวพันธุ์  Transportation Engineering And Logistics10
20 B5534210 นายคชวัตร สุทธิประภา  Automotive Engineering10
21 B5535880 นายภานุวัฒน์ อิงขนร  CE10
22 B5536375 นางสาวธนาภา เบญจพงษ์วิมล  Transportation Engineering And Logistics10
23 B5536788 นางสาวนภาพร วงศ์ศรีลา  MAE10
24 B5538843 นางสาวมาริสา พุฒซ้อน  Agricultural and Food Engineering10
25 B5538874 นางสาวฉัตรชุติ พลวิชิต  CPE10
26 B5541171 นางสาวจริยา แพงพฤกษ์ภูมิ  IE10
27 B5712298 นางสาวนววรรณ ลากุล  IE12
28 B5725564 นายรวิช ฉลาดเฉลียว  Mechatronics Engineering10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
29 B5570270 นางสาวขวัญฤดี คำพันธ์  INFORMATION SCIENCE10
30 B5578146 นางสาวจิรวัฒน์ วังไทรทอง  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.