รายชื่อนศ.
รายวิชา114100 : SPORT AND RECREATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5401178 นายอรรถวุฒิ เสียมไหม  MAE10
2 B5410798 นายวัชรพงษ์ สีหาวัตร  MAE10
3 B5416592 นางสาวสุนิสา ภามาเนตร  MAE10
4 B5426454 นางสาวกนกพร พงษ์จีน  MAE10
5 B5500895 นางสาวพัดชา พรนพคุณ  MAE10
6 B5505388 นายชิรานุวัฒน์ เจ็ดรัมย์  MAE10
7 B5510375 นางสาวฐิราภรณ์ แสงเดือน  MAE10
8 B5512683 นายศราวุฒิ นุกุลการ  MAE10
9 B5513840 นายอมรเทพ เนียรศิริ  MAE10
10 B5514878 นางสาวอารีรัตน์ พิมพ์ดี  MAE10
11 B5517701 นายภูมาศ เทพมงค์  MAE10
12 B5520886 นายนิติพล การะเวก  MAE10
13 B5521814 นางสาวศิวพร คำศรี  MAE10
14 B5524037 นายวีระวัฒน์ ผางจันทดา  MAE10
15 B5525935 นางสาวกิติยา รุ่งพูนทรัพย์  MAE10
16 B5527519 นายเนติรักษ์ เถื่อนศรี  MAE10
17 B5527526 นางสาวกาญจนา พยัฆกาฬ  MAE10
18 B5529742 นางสาววชิรา บุบผาโสภา  MAE10
19 B5531202 นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองประสม  MAE10
20 B5532629 นางสาวพิมพ์ภรณ์ โอทารัมย์  MAE10
21 B5535446 นายณัฐพล วิทย์รัมย์  MAE10
22 B5538225 นายวศิน ม่วงทองหลาง  MAE10
23 B5538355 นายณัฐิวุฒิ บุญเสนา  MAE10
24 B5538690 นายปิยวัฒน์ ปร่ำนาค  MAE10
25 B5539932 นางสาวดวงฤทัย แซ่ย่าง  MAE10
26 B5540044 นายอิทธิฤทธิ์ นันเพ็ญ  MAE10
27 B5540365 นายปรัชญา ฐิติรุ่งภิญโญ  MAE10
28 B5541126 นางสาวสุวรรณี ฟักแฟง  MAE10
29 B5543618 นางสาวสุวธิดา ยอดจันทึก  MAE10
30 B5543885 นายพีรวัฒน์ วงศ์น้อย  MAE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.