รายชื่อนศ.
รายวิชา551241 : ENGLISH FOR ENGINEER I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102258 นายศิลปชัย พรมพินิจ  Mechatronics Engineering
2 B6203511 นายนนทวัตร มีแสง  Mechatronics Engineering
3 B6203542 นายพงศกร ริ้วทอง  Mechatronics Engineering
4 B6203580 นางสาวสุดารัตน์ เพียซ้าย  Mechatronics Engineering
5 B6203603 นายวงศธร ไพเกาะ  Mechatronics Engineering
6 B6212094 นางสาววารุณี ธรรมโหร  Mechatronics Engineering
7 B6212148 นางสาวอรอนงค์ นุสรรัมย์  Mechatronics Engineering
8 B6212308 นางสาวประภัสสร กาคำ  Mechatronics Engineering
9 B6212599 นางสาวเจษฎาภรณ์ ฉลาดเอื้อ  Mechatronics Engineering
10 B6217488 นางสาวจันทวรรณ สิญญานันท์  Mechatronics Engineering
11 B6217518 นางสาวเปมิกา พิมพ์กลาง  Mechatronics Engineering
12 B6217716 นายฉลองวุฒิ ไชยลำยา  Mechatronics Engineering
13 B6220808 นางสาวกัญญารัตน์ ทามแก้ว  Mechatronics Engineering
14 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง  Mechatronics Engineering
15 B6223168 นายภูธเนศ ไชยศรี  Mechatronics Engineering
16 B6226961 นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูพิษ  PRECISION ENGINEERING
17 B6229634 นางสาวญาณิศา โพธิ์อ่อง  Mechatronics Engineering
18 B6234225 นายณัฏธกร พลนาคู  PRECISION ENGINEERING
19 B6237349 นายเจตน์มงคล วัชร์วุฒิวงศ์  PRECISION ENGINEERING
20 B6237356 นายบุณยสิทธิ์ งามกระจาย  PRECISION ENGINEERING
21 B6237509 นายทศพล บวดขุนทด  PRECISION ENGINEERING
22 B6237622 นายกิตติธัช ประสานเชื้อ  Mechatronics Engineering
23 B6237899 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี  PRECISION ENGINEERING
24 B6238995 นายกันตภณ ช่างยันต์  PRECISION ENGINEERING
25 B6315375 นายฐาปกรณ์ ฉิมพาลี  Mechatronics Engineering
26 B6329976 นายพงศกร บุตรมิตร  Mechatronics Engineering
27 B6335236 นายสิรินทร์ ญาติปลื้ม  Mechatronics Engineering
28 B6336288 นายชยณัฐ ขุนอินทร์  PRECISION ENGINEERING
29 B6336301 นางสาวอาทิตยา จันทร์เกษม  PRECISION ENGINEERING
30 B6336356 นายกานต์ชนก ชนกคุณ  PRECISION ENGINEERING
31 B6336578 นายสิทธินนท์ วงศ์ดำ  PRECISION ENGINEERING
32 B6336707 นางสาวอชิรญา หอมพันนา  PRECISION ENGINEERING
33 B6336745 นางสาวศศิกานต์ อินศร  PRECISION ENGINEERING
34 B6337131 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ  PRECISION ENGINEERING
35 B6337476 นางสาวธารทิพย์ บุญก้อน  Mechatronics Engineering
36 B6337674 นายชัยมงคล มะอาจเลิศ  PRECISION ENGINEERING
37 B6337742 นายธีรยุทธ แสงพรม  PRECISION ENGINEERING
38 B6337759 นางสาวจันทนิภา หลักบึง  PRECISION ENGINEERING
39 B6421595 นางสาวสุภาพร จันทร์ไทย  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.