รายชื่อนศ.
รายวิชา551241 : ENGLISH FOR ENGINEER I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6101220 นายธนกฤต ฉิมราช  Mechatronics Engineering
2 B6101442 นายกิตติศักดิ์ น้ำเพชร  Mechatronics Engineering
3 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี  Mechatronics Engineering
4 B6203863 นางสาวนริศา เหมรังษี  Mechatronics Engineering
5 B6211721 นายเจษฎาภรณ์ นอแสงศรี  Mechatronics Engineering
6 B6315955 นายณัฐพงษ์ คุ้มไข่น้ำ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
7 B6315962 นางสาวปิยารมย์ รัญคำภา  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
8 B6315979 นายวรโชติ โกรกกระโทก  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
9 B6316006 นางสาวสุวรรณา สุขดี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
10 B6316013 นายอรรถพงษ์ ดวงจันทร์เเจ่ม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
11 B6316037 นายอนุชา นครเรียบ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
12 B6316044 นายธีระพงษ์ เกงขุนทด  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
13 B6320966 นางสาวอรทัย ทิ้งสุข  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
14 B6320973 นายกอปร วรรณสุทธิ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
15 B6324452 นายณัฐกรานต์ สมมาก  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
16 B6324469 นางสาวอัจฉรา สุบงกช  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
17 B6324483 นายธวัชชัย แก้ววิเศษ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
18 B6330088 นายสหัสวรรษ กล้าหาญ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
19 B6330101 นายชยพล ศรีใหม่  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
20 B6330422 นายนิทัศน์ วรรณสิงห์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
21 B6330439 นางสาวศิรินภา เขียววิลัย  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
22 B6330446 นายยศกร มหาสงคราม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
23 B6330460 นางสาวณัฏฐนันท์ วงษ์ขันธ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
24 B6334833 นางสาวนภัสสร หัดไทยทะระ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
25 B6334840 นายนพดล ก้อนเพ็ชร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
26 B6334857 นางสาวภัณฑิรา วันสุข  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
27 B6334864 นายนิติพงษ์ เกตุประเสริฐ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
28 B6334871 นายปิยวัฒน์ สีด้วง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
29 B6334888 นายชัยสิทธิ์ ปราบภัย  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
30 B6334895 นางสาวกัญญา ติดใจดี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
31 B6334901 นายกฤช ชัยเนตร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
32 B6336295 นายสุพัตร โง๊ะบุดดา  PRECISION ENGINEERING
33 B6336899 นายหิรัณย์วัชร ธรรมะจิตติ์  PRECISION ENGINEERING
34 B6337346 นายสันติภาพ กอปรสิริพัฒน์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
35 B6337353 นายรังสรรค์ ชั้นกลาง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
36 B6337377 นายปัณณทัต นอขุนทด  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
37 B6337384 นายธนบัตร มนัสการ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.