รายชื่อนศ.
รายวิชา551241 : ENGLISH FOR ENGINEER I
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6429638 นายวิชยาพร เฮียงโฮม  Mechatronics Engineering10
2 B6429652 นางสาวราตรี โชคเฉลิม  Mechatronics Engineering10
3 B6429669 นายดนัย ษรจันทร์ศรี  Mechatronics Engineering10
4 B6430238 นายสุทธิพงษ์ แก้วบุดสา  Mechatronics Engineering10
5 B6430245 นายเชิดพงศ์ เขียวมี  Mechatronics Engineering10
6 B6430252 นายวัณณวัฑฒน์ จันทราช  Mechatronics Engineering10
7 B6430269 นายสราวุธ จำปาเกตุ  Mechatronics Engineering10
8 B6430276 นายธวัชชัย จุฬารี  Mechatronics Engineering10
9 B6430283 นายอนุชา ชมภู  Mechatronics Engineering10
10 B6430290 นายทองดี ประเสริฐสังข์  Mechatronics Engineering10
11 B6430306 นายศักดิ์สิทธิ์ ผจญศึก  Mechatronics Engineering10
12 B6430313 นายนิทัศน์ พรมพินิจ  Mechatronics Engineering10
13 B6430337 นายบุญยืน พัฒนะผล  Mechatronics Engineering10
14 B6430344 นายรุ่งอรุณ พันพะม่า  Mechatronics Engineering10
15 B6430351 นายวทัญญู โพธิ์ใต้  Mechatronics Engineering10
16 B6430368 นายปฎิภาณ มวลคำลา  Mechatronics Engineering10
17 B6430375 นายวรกานต์ รอดทอง  Mechatronics Engineering10
18 B6430399 นางสาวนายิกา วิสุทธิแพทย์  Mechatronics Engineering10
19 B6430405 นายลิขิต ศรีลาอำ  Mechatronics Engineering10
20 B6430412 นายชัยณรงค์ สมใจ  Mechatronics Engineering10
21 B6430429 นายกฤษณะ สระแก้ว  Mechatronics Engineering10
22 B6430436 นายณัฐวุฒิ สวนพลู  Mechatronics Engineering10
23 B6430450 นายพรชัย สาไชยันต์  Mechatronics Engineering10
24 B6430467 นายชนะวงศ์ สีกุลา  Mechatronics Engineering10
25 B6430474 นายนวพล สุวรรณรงค์  Mechatronics Engineering10
26 B6430498 นายธนนันท์ แสงวัฒน์  Mechatronics Engineering10
27 B6430504 นายอาจณรงค์ แสงสิทธิ์  Mechatronics Engineering10
28 B6430511 นายเจษฎา หลวงชำนิ  Mechatronics Engineering10
29 B6430528 นายอัษฎา หลวงชำนิ  Mechatronics Engineering10
30 B6430535 นายสันติ หาสีสุข  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.