รายชื่อนศ.
รายวิชา551241 : ENGLISH FOR ENGINEER I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6101220 นายธนกฤต ฉิมราช  Mechatronics Engineering10
2 B6415938 นายชินพันธ์ ประสานดี  Mechatronics Engineering10
3 B6415976 นายปิติภูมิ ชมบุหรั่น  Mechatronics Engineering10
4 B6415990 นางสาวธัญญารัตน์ พลายสันเทียะ  Mechatronics Engineering10
5 B6416201 นายสิทธินันท์ จันทร์ศิริประภา  Mechatronics Engineering10
6 B6416249 นายพีรพุฒิ เปรียบดีสุด  Mechatronics Engineering10
7 B6421540 นายพจนาท ทองชั้น  Mechatronics Engineering10
8 B6421571 นายฌานพล จำปามูล  Mechatronics Engineering10
9 B6421687 นายโชคสันติ ละครพล  Mechatronics Engineering10
10 B6421779 นายเมธา จันทร์เกลี้ยง  Mechatronics Engineering10
11 B6421786 นายศิวกร บุตราช  Mechatronics Engineering10
12 B6429416 นายพลังธรรม เกลี้ยงหอม  Mechatronics Engineering10
13 B6429423 นายคัมภีร์ คะระนันท์  Mechatronics Engineering10
14 B6429430 นายธีดนัย งามละม้าย  Mechatronics Engineering10
15 B6429454 นายชัยวัฒน์ ชมภูจันทร์  Mechatronics Engineering10
16 B6429461 นายฤทธิชัย ชินคำ  Mechatronics Engineering10
17 B6429478 นายตรีเนตร ชูรัมย์  Mechatronics Engineering10
18 B6429485 นายวิเชียร เชาว์กลาง  Mechatronics Engineering10
19 B6429492 นายอนุวัฒน์ ตางจงราช  Mechatronics Engineering10
20 B6429508 นายขุนณรงค์ฤทธิ์ แทบประสิทธิ์  Mechatronics Engineering10
21 B6429515 นายธรรพ์ธร ธรรมสา  Mechatronics Engineering10
22 B6429522 นายบุรธัช เนียมสมดี  Mechatronics Engineering10
23 B6429539 นายธีรภัทร์ บึงมุม  Mechatronics Engineering10
24 B6429546 นางสาวศศิธร ปัดตังทานัง  Mechatronics Engineering10
25 B6429560 นายจิรวัฒน์ ผิลจังหรีด  Mechatronics Engineering10
26 B6429577 นายกษิดิ์เดช พินิจจันทรานุกล  Mechatronics Engineering10
27 B6429584 นายจีรวัฒน์ เพ็ชรมาก  Mechatronics Engineering10
28 B6429591 นางสาวสุธาสิณี มิ่งไธสง  Mechatronics Engineering10
29 B6429607 นายคุณานนต์ สืบจากโกสีย์  Mechatronics Engineering10
30 B6429614 นายพีรนนท์ หงษ์ทอง  Mechatronics Engineering10
31 B6429621 นายรามิล อรุณเพลิด  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.