รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6120412 นายสรสิช ทองเจริญ  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B6200442 นางสาวสุชาดา สานคล่อง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6206543 นางสาวนันท์ธิกา ต่อกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6206574 นางสาวอรพิมพ์ สินปรุ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5 B6015718 นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
6 B6100162 นางสาวจิรนันท์ ธงพุดซา  PE10
7 B6108106 นางสาวชนัญชิดา นัดครบุรี  PE10
8 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก  Electronic Engineering10
9 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์  PE10
10 B6114756 นางสาวอริษา ศุภมาตย์  PE10
11 B6130459 นายเล มินห์ ฮวง  Petrochemical and Polymer Engineering10
12 B6132187 นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์  PE10
13 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ  ChemE10
14 B6215149 นางสาวแพรวา เลขาโชค  ChemE10
15 B6219048 นางสาวธันย์มุนินทร์ สีไธสง  Electronic Engineering10
16 B6220129 นางสาวเกวรินทร์ สำริทธิ์  Electronic Engineering10
17 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล  Electronic Engineering10
18 B6221034 นางสาวประกายฟ้า โสพรม  Electronic Engineering10
19 B6221546 นางสาววราพร วีระคาม  CERAMIC ENGINEERING10
20 B6223489 นายอัษฎาวุฒิ ทนุวรรณ  CERAMIC ENGINEERING10
21 B6226145 นางสาวพรพิส พุทธดีพาวณิชย์  CERAMIC ENGINEERING60
22 B6227159 นายชนาธิป พลเยี่ยม  Electronic Engineering10
23 B6227227 นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย  PE10
24 B6230180 นายเกียรติศักดิ์ ศรีชู  PE10
25 B6238827 นายอมรเทพ ทมโยธา  Electronic Engineering10
26 B6331993 นายณฐพล บุญโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
27 B6316365 นางสาวนงนภัส ยอดพรหม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
28 B6316389 นายปฏิภาณ ชาญวิเศษ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
29 B6316426 นางสาวสิริกัญญา วงศ์ปัดสา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
30 B6324735 นางสาวปรัชณษตรี หงษ์บุญ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
31 B6335038 นายปิยมิตร มุ่งงาม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
32 B6335144 นายฐาปน ภู่ตระกูล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
33 B6127077 นางสาวนภาภรณ์ เหม็งทะเหล็ก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B6127084 นางสาวอรทัย อาจกล้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B6127145 นางสาวศศินภา สุปะทัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B6127237 นายศตวรรษ ครองสระน้อย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B6127503 นางสาวอุไรวรรณ เถียนสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B6127541 นางสาวอาทิตยา มหาดพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B6127671 นางสาวนันทฉัตร พดจังหรีด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B6127749 นางสาวพัชริดา นอกกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B6127763 นายพงศกร คัมภีระ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
42 B6127800 นางสาวนีรนุช ทีดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
43 B6127992 นางสาวกัลยกร พวงแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
44 B6128111 นางสาวปนัดดา อยู่ทองศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
45 B6128166 นางสาวปาริชาติ เหลื่อมทองหลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
46 B6128265 นางสาวอริษา เกษรดอกจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
47 B6128302 นางสาวสุพัตรา โคตรวิทย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
48 B6128340 นางสาวชนิดาภา สาทิพจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
49 B6128401 นางสาวพัชรพร คุ้มพิทักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
50 B6128463 นางสาวณัฐสุดา เขตเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
51 B6134723 นางสาวฉัตรฤดี ไชยชะนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
52 B6134907 นางสาววณัสนันท์ ฉิมเมือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
53 B6134938 นางสาวณัฐวรรณ ตู้ทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
54 B6135065 นางสาวปวีณา ถิ่นทัพไทย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
55 B6135232 นางสาวสุปราณี เตียเปิ้น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
56 B6135737 นางสาวอัสมา เจะเละ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
57 B6074302 นายยุทธดนัย ล้อมไธสง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
58 B6074654 นายนิธิพัฒน์ แว่วสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.