รายชื่อนศ.
รายวิชา525215 : MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์  ME10
2 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี  ME10
3 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน  ME10
4 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร  ME10
5 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร  ME10
6 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์  ME10
7 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา  ME10
8 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน  ME10
9 B6210632 นายธัชพล จันทกุล  ME10
10 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี  ME10
11 B6213312 นายวรวุฒิ อุตมูล  ME10
12 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ  ME10
13 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์  ME10
14 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร  ME10
15 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง  ME10
16 B6214371 นายกีรติพงษ์ สุนทวง  ME10
17 B6215729 นายชาญนที เนนชู  ME10
18 B6215835 นายธนิสร มรรคณา  ME10
19 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม  ME10
20 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย  ME10
21 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร  ME10
22 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง  ME10
23 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน  ME10
24 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์  ME10
25 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท  ME10
26 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล  ME10
27 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน  ME10
28 B6218225 นางสาวณัฏฐิกา สุขสิงห์  ME10
29 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี  ME10
30 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร  ME10
31 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น  ME10
32 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์  ME10
33 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม  ME10
34 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี  ME10
35 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย  ME10
36 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย  ME10
37 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ  ME10
38 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์  ME10
39 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า  ME10
40 B6224714 นายวรวุฒิ อัครปรีดี  ME10
41 B6225131 นายธนากร จุลเเดง  ME10
42 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์  ME10
43 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง  ME10
44 B6225834 นายศราวุธ สุยะ  ME10
45 B6226855 นายเมทิศ มระตัง  ME10
46 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช  ME10
47 B6236533 นายธนธรรณ์ การกระสัง  ME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.