รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม37
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6121099 นายธนทร พึ่งสูงเนิน  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
2 B6121341 นายพิชชากร ศรีชมมาลี  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล  Environmental Engineering10
4 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล  PE10
5 B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก  Environmental Engineering10
6 B6022273 นายธนภัทร ปุรณรัตน์  CE10
7 B6103743 นางสาวสุดารัตน์ ขอพ่วงกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม  CERAMIC ENGINEERING10
9 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก  CERAMIC ENGINEERING10
10 B6107680 นายธีระสิทธิ ทุมทา  Metallurgical Engineering10
11 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6109899 นายวิศรุต ปานรักษา  Metallurgical Engineering10
13 B6110659 นายจิรัฏฐ์ พลไธสง  Electronic Engineering10
14 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์  Metallurgical Engineering10
15 B6112820 นางสาวปรียาพร รองศักดิ์  Electronic Engineering10
16 B6112837 นายวายุ รอญศึก  Metallurgical Engineering10
17 B6115159 นางสาวภัทรภรณ์ สอระพัฒน์  Electronic Engineering10
18 B6115531 นางสาวมณทิรา สินสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
19 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง  CERAMIC ENGINEERING10
20 B6115609 นางสาวศสิณา สีเคนา  CERAMIC ENGINEERING10
21 B6115746 นายวัชรินทร์ สุขพิทักษ์  Metallurgical Engineering10
22 B6116668 นางสาวจินตนา หงษ์โยธี  CERAMIC ENGINEERING10
23 B6118013 นางสาวนุสรา ฉิมวัย  CERAMIC ENGINEERING10
24 B6201050 นายภูตะวัน มหาชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
25 B6201524 นายอภิเชษฐ์ โกมุด  Automotive Engineering10
26 B6201944 นายตะวัน หอมเนียม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
27 B6202651 นายสุขสันต์ สิทธิพรมมา  Automotive Engineering10
28 B6214784 นายสุธิมนต์ คำมาปัน  Electronic Engineering10
29 B6214814 นายพัชรพงษ์ พรหมสวัสดิ์  Electronic Engineering10
30 B6216917 นางสาวพิชามญชุ์ วาชัยศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B6217723 นายพรภวิษย์ แจ้งวิจิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6218928 นางสาวจุฬารัตน์ ศรีเมือง  Transportation And Logistics Engineering10
33 B6220716 นางสาวสุตานันท์ แก้วลึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B6221041 นายบุญยกร ไกรยา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
35 B6226183 นายธนดล จำเริญดี  Agricultural and Food Engineering10
36 B6234454 Mr.Nguon Makara  Civil Engineering10
37 B6234478 Ms.PIDA SEAB  Civil Engineering10
38 B6235666 นายบุญญศักดิ์ ทิมังกูร  Automotive Engineering10
39 B6235710 นายเกียรติพงศ์ พรมเมืองขวา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
40 B6235734 นายศิรชัย พัฒน์ชนะ  Automotive Engineering10
41 B6235765 นายมงคล ยวงรัมย์  Automotive Engineering10
42 B6235994 นายวราวุฒิ ท่อนผักแว่น  Electronic Engineering10
43 B6236106 นายอัครพล ต๊ะม่าน  Electronic Engineering10
44 B6335724 นางสาวธนิดา พละศักดื์  TCE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
45 B6228064 นางสาวพิชามญชุ์ หทัยโชติ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
46 B6236649 นายฮาฟีซี ลูแป  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.