รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม35
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน  ME10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2 B5963980 นางสาวกาญจนศิริ บวกไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B6207984 นายปิยะ ลังกา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B6208035 นางสาวลักษิกา สุขสมกาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B6208103 นางสาวประภาศิริ กาบเมืองปัก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6208158 นางสาวกัญญารัตน์ ขันกสิกรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B6208189 นายสรศักดิ์ ขุมเงิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6208318 นางสาววรชา แสงไชย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B6208387 นางสาวคณิตตา นุภานิจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B6208509 นางสาวปรีญาภรณ์ แหลมคม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B6208516 นายศักดิ์พล สองใหม่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6208530 นางสาวนันทวัน ประทุมถิ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6227906 นางสาวนิธิณีย์ แดงสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B6227913 นางสาวปวีณ์นุช งามสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B6227975 นางสาวสุวนันท์ ปูนกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B6227982 นางสาวลักษณารีย์ ลาเวียง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B6228057 นางสาวสุวนันท์ จันทร์สระน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B6228071 นางสาวสวิตตา สมบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B6228088 นางสาวพิชามญชุ์ สุวรรณเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6228095 นางสาวโชติกา วิชระโภชน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B6228125 นางสาวอารีรัตน์ สีหา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B6228163 นางสาววาสนา มะลิงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B6228194 นางสาวมณัสวี โต้เศรษฐี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6228200 นางสาวหทัยชนก บุญส่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B6232351 นางสาวดวงชนก ฉกรรจ์ศิลป์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B6232368 นางสาวสมใจ กระจ่างโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B6232429 นายพลพล สังข์ทับ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6232481 นางสาวอัมพาพันธ์ เชื่อมจอหอ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B6232597 นางสาวชญาภา กังสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6232627 นางสาววรางคณา ขุมพลกรัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B6232641 นางสาวนภัสรดา ชาญสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B6232672 นางสาวคณิตา โพนพุธ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B6232689 นางสาวณิรฌา ทิพดง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B6232726 นางสาววสุนธรี พรมมี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B6232740 นางสาวปวีณา แก้วนวน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B6232764 นางสาวนารีรัตน์ สาติยะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
37 B6232771 นายปริญญา ทานวัน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
38 B6232825 นางสาววรพร กิ่งกุ่มกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
39 B6232832 นางสาวธนพร ฝางชัยภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
40 B6232870 นางสาวนริศรา อ่อนสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.