รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102258 นายศิลปชัย พรมพินิจ  Mechatronics Engineering10
2 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ  PRECISION ENGINEERING10
3 B6300562 นางสาวพิชุดา วงศ์ประเทศ  N/A10
4 B6302382 นายทักษิณ กรวยทอง  EE10
5 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ  CPE10
6 B6304911 นายอาทิตย์ หวังภูกลาง  TCE10
7 B6305086 นายชติพนธ์ เหล่าเจริญ  N/A60
8 B6305925 นายพีรพัฒน์ เสโนฤทธิ์  IE10
9 B6306106 นางสาวปรมาภรณ์ ณ ราชสีมา  ME10
10 B6307301 นายนวพล ต้นบุญ  IE10
11 B6308094 นางสาวปาริชาต นามมะณี  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6308346 นางสาวจิราวรรณ พัดโสดา  Environmental Engineering10
13 B6309138 นายวิทยา ชุ่มกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6309633 นางสาวนราพร จุลเพ็ชร  IE10
15 B6311568 นางสาวปรียานุช ถนนพุดซา  Geological Engineering10
16 B6317348 นายน้ำเพชร เขียนขาบ  TCE10
17 B6317577 นางสาวแวววิภา โสชะดา  Geological Engineering10
18 B6317607 นายอภิสิทธิ์ หนันกระโทก  TCE10
19 B6317676 นางสาวณัฐมน บุตรสีชา  Agricultural and Food Engineering10
20 B6317737 นางสาวอนิศรา ภูกันดาน  N/A10
21 B6318116 นายวีรภัทร อยู่แสง  Agricultural and Food Engineering10
22 B6318338 นายศิลา บัวภา  Metallurgical Engineering10
23 B6318673 นายอัศณี สุขจิตธรรมกุล  CERAMIC ENGINEERING10
24 B6318710 นายภูวนัย เเสนดี  N/A10
25 B6319090 นางสาวนงนภัส นามวิชัย  N/A10
26 B6319106 นางสาวชลธิชา แซวรัมย์  N/A10
27 B6319120 นายณัฐวุฒิ ถาวรสาลี  CERAMIC ENGINEERING10
28 B6321444 นางสาวขวัญใจ กฤษดี  N/A10
29 B6323134 นายปฐมภพ บุญณรงค์  N/A60
30 B6324407 นายชนาธิป ประสงค์ดี  Mechatronics Engineering10
31 B6326661 นางสาววิภาพร วงษ์ชา  PE10
32 B6326722 นายชลันธร ชัยสงคราม  N/A10
33 B6327125 นายพิรภพ ปะนามะสา  ChemE10
34 B6331603 นายพลพิพัฒน์ แสงเย็น  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
35 B6332198 นายธนดล เฟื่องนวกิจ  Mechatronics Engineering10
36 B6332945 นายลัทธสิทธิ์ ยิ้มเกียรติ  N/A10
37 B6336509 นายพีระพงศ์ เภาด้วง  PRECISION ENGINEERING10
38 B6336622 นายไพรัช สงเคราะห์  PRECISION ENGINEERING10
39 B6337261 นายชาญชล ประดิษฐภูมิ  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.